Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Obwieszczenie BMiG Cieszanów

 

GPiMK. 6720.1.2015                                                                 Cieszanów, dnia 08.03.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 08.03.2018 r.

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

           

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr  IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.03.2018 r. do 24.04.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, sala 3 w dniu 06.04.2018 r.  godz. 10:00 - 11:00

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy
 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), projekt zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych
w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie
do 28.05.2018 r.
 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 Zmiana Studium Uwarunkowań - treść.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Informacja dla KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ora^ niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.

Ponadto, w związku z wynikającym z postępującego wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach..., który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustaw}’ o pomocy społecznej (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych (dotychczasowy art. 64 ustawy o pomocy społecznej). Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

W skład Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą kombatanci posiadający uprawnienia z tytułu prowadzenia działalności kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2, lub działalności równorzędnej z działalnością kombatancką, o której mowa w art. 2 pkt 2 lub 4-6 ustawy o kombatantach...

Urząd podjął decyzję o kontynuacji porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie- Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spalę. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa o przekazanie, w miarę możliwości, powyższych informacji zainteresowanym kombatantom - członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz robach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy o pomocy społecznej\

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach... osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Jednocześnie korzystając z niniejszej okazji, chcielibyśmy wyrazić Państwu wdzięczność za dotychczasową współpracę.

Składanie „Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017".

Podkarpacki Oddział Regionalny

 

Składanie „Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku

o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017".

Uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania przez rolników "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017".

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem

wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Nabór wniosków rozpocznie się od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

więcej informacji na plakacie:

PLAKAT

OŚWIADCZENIE

ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA

Podkategorie

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.