Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Płatności bezpośrednie w roku 2015

W związku z zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków obszarowych  na rok 2015  w ramach zreformowanego systemu wsparcia bezpośredniego informujemy że wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca – do dnia 15 maja oraz w terminie 25 dni kalendarzowych tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. (kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

 

W załączeniu broszura „Płatności bezpośrednie w roku 2015

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej : www.arimr.gov.pl

 

 

 

Ogłaszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19 luty 2015 r.

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

             Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015 r.

 

Czytaj więcej...

STATUETKA I WYRÓŻNIENIA DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W CIESZANOWIE

W tegorocznej XV edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, odbywającego się pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Ekologii oraz Związku Miast Polskich – Zakład   Usług Komunalnych w Cieszanowie, jako najlepszy w kategorii do 30 tys. mieszkańców otrzymał
I miejsce w kraju i Statuetkę w kategorii „Zielony Kontakt”. Ponadto zakład komunalny z Cieszanowa został wyróżniony jeszcze w dwóch  kategoriach: „Złota Bela Makulatury” i „Srebrna Puszka”.                    W konkursie mogą uczestniczyć: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych.                                                                                                                       Uczestnicy Konkursu rywalizują w dziewięciu kategoriach:

 • SZKLANA STATUETKA – zbiórka stłuczki szklanej,
 • SREBRNA PUSZKA – zbiórka puszek aluminiowych,
 • LIDER ZBIÓRKI TWORZYW – zbiórka tworzyw sztucznych,
 • ZŁOTA BELA MAKULATURY – zbiórka makulatury,
 • ZIELONA BATERIA – zbiórka zużytych baterii,
 • ZIELONY KONTAKT – zbiorka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • LIDER SORTOWANIA – odpady segregowane i doczyszczane w sortowniach,
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów
  i zachowania prośrodowiskowe,
 • REKORDOWY KARTON – zbiórka opakowań po płynnej żywności.

W każdej kategorii wręczane są trzy równorzędne nagrody w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących na obsługiwanym przez dany podmiot terenie, dzięki temu nawet najmniejsze gminy, czy przedsiębiorstwa mają szanse otrzymać statuetki.

Wyróżnienie ZŁOTA BELA MAKULATURY

Wyróżnienie SREBRNA PUSZKA

Statuetka ZIELONY KONTAKT

Podkategorie

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.