Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogród botaniczny w Cieszanowie

Ogród botaniczny w Cieszanowie powstał w 2012 r. w ramach projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Ogród ten można zobaczyć na os. Nowe Sioło 15 –teren przy Gimnazjum w Cieszanowie.

Działania jakie były podejmowane w ramach realizacji tego projektu miały na celu
i przyczyniały się do wykreowania społeczeństwa o wysokim poziomie zachowań, świadomego wzajemnych powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi
i politycznymi. Podstawowym i głównym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa, przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska. 

Ogród dydaktyczno-botaniczny składa się z wydzielonych stref: dendrologicznej, ogrodu skalnego, różanego, wrzosowego, ogrodu traw i ziół. Na jego terenie  można zobaczyć: 230 szt. drzew i krzewów iglastych, 14 szt. drzew liściastych, 614 szt. krzewów liściastych, 1322 szt. bylin; 466 szt. traw, 27 szt. ziół.

Obszar ogrodu to 950 m2 trawnika, 1651 m2 – powierzchni zakorowanej. Znajdują się tam też ławki parkowe (11 szt), kosze na śmieci, zdrój, zegar słoneczny na postumencie oraz głazy.

Infrastruktura techniczna dla ogrodu obejmuje m.in. alejki dla pieszych, oświetlenie zewnętrzne parkowe.

Istotnym elementem wyposażenia ogrodu botanicznego są umiejscowione na jego terenie
43 szt. figurki zwierząt w skali 1:1. 

Całkowita wartość zadania wynosiła 227 714,73 zł, w tym 171 739,89 zł dofinansowania,
co stanowiło 85 % kosztów kwalifikowanych. 

 

Zespoły

Przy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie działają następujące zespoły:

- Kapela Ludowa „Sokoły” z Cieszanowa (istnieje od 2001 r., jej kierownikiem jest Wojciech Świzdor; kapela ma na swoim koncie wiele występów w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech; kapela liczy 5 muzyków; otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Laszki 2003, III miejsce na XII Spotkaniu Muzyków i Śpiewaków Ludowych Dolina Łącka 2006; wykonuje repertuar złożony z piosenek i przyśpiewek ludowych
z regionu rzeszowskiego)

- Miejska Orkiestra Dęta z Cieszanowa (istnieje od 2003 r., jej kierownikiem jest Marian Świech; orkiestra występowała na wielu imprezach w regionie, a także na Węgrzech
i Ukrainie; liczy 25 muzyków; wykonuje zróżnicowany repertuar, w zależności od charakteru danej imprezy, od pieśni patriotycznych i religijnych do marszów i utworów muzyki popularnej)

- Młodzieżowa Kapela Ludowa „Żarek” z Cieszanowa (istnieje od 2007 r., jej kierownikiem jest Bronisław Stępień; kapela występowała jak dotąd głównie w regionie, m.in. w Cieszanowie, Lubaczowie, Starym Lublińcu, Niemstowie; liczy 9 osób i wykonuje repertuar złożony z pieśni i piosenek ludowych z terenu Podkarpacia)

Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cieszanowie istnieje od 1949 r. Przez długi okres była jednostką samodzielną. W 1995 r. włączono ją do ówczesnego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie (obecnie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie). Biblioteka posiada swe filie w Nowym Siole, Dachnowie i Nowym Lublińcu. Personel liczy pięciu pracowników, w tym dwie bibliotekarki w Cieszanowie i po jednej w bibliotekach filialnych. Według danych z grudnia 2007 r. biblioteka zgromadziła 40 716 woluminów, w tym w Cieszanowie – 16 629, w Dachnowie – 10 202, w Nowym Siole – 5 899, w Nowym Lublińcu – 7 986. Posiada czytelnię oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Placówka prenumeruje 18 czasopism, w tym dwa dla dzieci i trzy fachowe. Pozostałe tytuły to prasa codzienna i regionalna. Biblioteka prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem i promocją czytelnictwa, a także gromadzeniem publikacji o charakterze regionalnym.

WDK i Świetlice

Jednostkami podlegającymi pod Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie są wiejskie domy kultury w Dachnowie i Starym Lublińcu oraz świetlice wiejskie w Żukowie, Kowalówce, Dąbrówce, Folwarkach. W nich skupia się życie kulturalne lokalnych społeczności. Z ich pomieszczeń korzystają dzieci, młodzież, a także poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich.

Centrum Kultury i Sportu

Dom Kultury w Cieszanowie mieści się przy ulicy Kościuszki 4 w dawnym budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (tzw. sokolni) z 1907 r. Jest to zatem obiekt o bogatych tradycjach kulturalnych i patriotycznych. Od chwili jego wybudowania aż do wybuchu II wojny światowej odbywały się w nim m.in. uroczyste obchody kolejnych rocznic powstania styczniowego, przedstawienia amatorskiego kółka teatralnego i występy chóru. Obecnie po przebudowach i remontach obiekt posiada salę widowiskową na 120 osób, garderobę, salę prób, salę konferencyjną, kawiarenkę internetową. Spełnia podobną rolę jak dawniej. W nim koncentruje się życie kulturalne gminy Cieszanów.

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.