Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450.t.j), Uchwały nr XLVII/138/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego,                o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz na podstawie Uchwały nr XLVII/136/2017                  z dnia 30 listopada 2017r. w prawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2018r.

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach konkursu na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Wolontariat jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”

3 300,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie  

„Warsztaty szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dachnowie”

4 540,00 zł

3

Stowarzyszenie Cieszanow.pl

„Rodzina Niemstów +”

3 350,00 zł

4

Stowarzyszenie

Cieszanów.pl

„Radosny przedszkolak – szczęśliwa rodzina”

4 050,00 zł

 

W ramach konkursu na wspieranie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Aktywizowanie lokalnej społeczności”

2 700,00 zł

 

2

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Festiwal Folkowisko 2018. Dzień Tradycji Ziemi Lubaczowskiej”

7 600,00 zł

3

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich             w Cieszanowie

„Święta tuż, tuż – kiermasz świąteczny”

2 250,00 zł

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.