Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów

Projekt „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów"

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z informatyzacją naszych codziennych czynności, władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu sprzętu i oprogramowania ułatwiające mieszkańcom kontakt z instytucjami gminnymi. Do Urzędu Marszałkowskiego jako jeden z wyjątkowych projektów został złożony wniosek na budowę systemu edukacyjnego dla wszystkich szkół w gminie oraz na opracowanie systemu informacji geograficznej czyli danych dotyczących planów przestrzennych i majątku gminnego.  Do programu złożono 29 wniosków, a Gmina Cieszanów, jako jedna z 10 podkarpackich samorządów uzyskała dofinansowanie. Przedsięwzięcie takie jest bardzo kosztowne dlatego jego realizacja jest możliwa dzięki dotacji Województwa Podkarpackiego w wysokości 954 tys. zł. Z budżetu gminy pochodzi kwota 193 tys. zł tj, ok. 16% całości projektu. Realizacja tego pomysłu jest unikalna w województwie ponieważ obejmuje kompleksowo rozwiązania problemów w dwóch ważnych dziedzinach naszej gminy. Pierwszy problem to podniesienie poziomu pracy placówek szkolnych. Od czerwca 2013 prowadzone są prace związane z wdrożeniem platformy edukacyjnej. Po przeszkoleniu niemal 100%nauczycieli otrzymało laptopy wraz z oprogramowaniem. Do połowy grudnia zostały wprowadzone dane uczniów, i rodzice otrzymali loginy i hasła umożliwiające pozyskanie informacji o swoich dzieciach w ramach e-dziennika. Od marca 2014 nauczyciele rodzice i uczniowie będą mieli dostęp do portalu edukacyjnego zawierającego programy edukacyjne, testy, prezentacje, filmy i mapy. Umożliwi to zdalną pracę z uczniem, uatrakcyjni lekcje oraz zajęcia szkolne. W połączeniu z e-dziennikiem projekt umożliwia szybkie komunikowanie nauczyciel-rodzic-uczeń. Daje on możliwość stałego wglądu do zachowania i ocen dziecka. Ma on zwiększyć zainteresowanie postępami w nauce, a w konsekwencji zaowocować podniesieniem efektów wychowania dziecka. Szkoły będą mogły realizować swoje zadania w oparciu o bardzo dobrą komunikację z rodzicami. Program ten obejmuje wszystkie szkoły w gminie niezależnie od ich wielkości dając równe szanse wszystkim dzieciom.

Drugie zagadnienie ułatwiające dostęp do informacji gminnej dotyczy Systemu Informacji Geograficznej. W ramach tego systemu opracowane są w wersji elektronicznej czyli dostępne przez internet tak istotne dokumenty planistyczne jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z dokumentów tych wynikają możliwości inwestowania i zagospodarowania gruntów na terenie gminy. W nieodległej przyszłości wszystkie gminy będą musiały wykonać takie prace. Dlatego bardzo ważne jest to, że nasza gmina jako jedna z pierwszych w województwie wykonuje takie prace i to przy wsparciu środków unijnych, ponieważ wartość takich opracowań to kwoty sięgające kilkuset tys. zł. Dodatkowo mapy internetowe mają zawierać informacje dotyczące gruntów gminnych oraz podstawowej infrastruktury technicznej. Jest to duże ułatwienie dla inwestorów poszukujących terenów pod swoją działalność. Mieszkańcy gminy będą korzystać z bardzo dużej bazy informacyjnej bez konieczności odwiedzania Urzędu Miasta i Gminy. Wszystkie wspomniane wyżej usługi dostępne będą za pośrednictwem przeglądarek internetowych bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Realizacja takiego programu jest efektem ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców naszej gminy przy wykorzystaniu środków unijnych. A jego wyjątkowość budzi zazdrość wielu sąsiadów.

 Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego

 Do dziennika elektronicznego można zalogować się na dwa sposoby:

 1. Wejść na stronę odpowiadającą miejscu nauki dziecka

Przedszkole Cieszanów

https://pcieszanow.eszkola24.pl

Przedszkole Dachnów

https://pdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Cieszanów

https://spcieszanow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Dachnów

https://spdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowe Sioło

https://nowesiolo.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Niemstów

https://niemstow.eszkola24.pl

Szkoła Podstawowa Kowalówka

https://kowalowka.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowy Lubliniec

https://spnowylubliniec.eszkola24.pl

Gimnazjum Cieszanów

https://gimcieszanow.eszkola24.pl

Gimnazjum Dachnów

https://pgdachnow.eszkola24.pl

Gimnazjum Nowy Lubliniec

https://pgnowylubliniec.eszkola24.pl

 

W prawym górnym roku wpisać otrzymany od wychowawcy login i hasło

 

 1. Wejść na stronę www.cieszanow.edu.pl i w prawym górnym
  w zakładce „Dziennik elektroniczny” wybrać szkołę do której uczęszcza dziecko. Ostatnią czynnością jest wpisanie loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
 2. Wejście do usługi GIS możliwe jest ze strony www.cieszanow.eu
  z  zakładki GIS (na tle mapy) lub wpisując w przeglądarkę  http://gis.cieszanow.eu/opegiekamap/

Tytuł projektu

 

„Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Społeczeństwo informacyjne”

Nr i nazwa działania: 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 1 147 171,80

Dofinansowanie954 416,03 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 10.05.2012 r. do dnia 28.02.2014 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanów oraz uruchomienie sześciu usług w obszarze e-edukacji świadczonych przez placówki oświatowe poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii ICT do końca roku 2014.

WYBRANE CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Wzrost liczby osób korzystających z usług on-line świadczonych przez jednostki organizacyjne
   gminy Cieszanów do poziomu 1456 osób.

- Stworzenie miejsca do prezentacji danych – centralnej bazy danych o edukacji i ofercie edukacyjnej     
  w gminie Cieszanów poprzez uruchomienie portalu informacji oświatowej.

- Stworzenie jednego systemu zarządzania informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz
   przekazywanie rodzicom informacji o wynikach edukacyjnych dziecka – poprzez uruchomienie
   e-dziennika dla wszystkich oddziałów.

- Podniesienia jakości usług w obszarze e-edukacji celem zminimalizowania niepowodzeń szkolnych 
  uczniów poprzez budowę wirtualnego środowiska kształcenia i pracy dzięki uruchomieniu platformy
  edukacyjnej wraz z zasobami multimedialnymi.

- Stworzenie jednolitego systemu ewidencji i udostępniania zbiorów bibliotek mieszkańcom gminy.

- Uruchomienie systemu naborowego, umożliwiającego zapisanie dziecka droga on-line do wybranego
  przedszkola lub szkoły.

- Doposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia ICT poprzez zakup laptopów z niezbędnym 
   oprogramowaniem.

- Stworzenie jednolitej bazy danych cyfrowych zawierających informację przestrzenną Gminy Ciesza-
  nów i jej udostępnienia poprzez siec Internet do poprzez uruchomienie portalu GIS obejmującego
   obszar gminy Cieszanów

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU obejmuje zbudowanie i wdrożenie informatycznego systemu,
w którym można wyróżnić następujące elementy:

1) zakup i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, w ramach którego możemy wyróżnić
    następujące moduły:

   a) System e-edukacji - składający sie z 6 szt. aplikacji specjalistycznego oprogramowania
       uruchamiającego usługi elektroniczne w oświacie na poziomie gminnym: portalu informacji
       oświatowej (uruchamia usługę świadczenia kompleksowej informacji o stanie oświaty w gminie),  
       dziennika elektronicznego (usługa świadczenia informacji o postępach dziecka w nauce
       i frekwencji (e-wywiadówka i serwis sms-owy) oraz usługa dokumentowania procesu nauki),  
       platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi (usługa nauczania - uczenia się oraz
       zarządzania procesem dydaktycznym w wirtualnym środowisku kształcenia), systemu
       naborowego (do przedszkoli/szkół podstawowych i gimnazjów; usługa umożliwiająca zapisanie
       dziecka do przedszkola/szkoły droga on-line ), multikatalogu bibliotecznego (usługa zamawiania
       książek on-line), oświatowego portalu prawnego (usługa świadczenia dostępu do aktualnej
       informacji o stanie prawnym w oświacie);

   b)System GIS-specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania informacja przestrzenna w gminie –
      portal GIS. Za pomocą tego portalu będą gromadzone dane informacji przestrzennej na poziomie
      lokalnym i stricte dotyczących gminy Cieszanów. Ze względu na charakter gromadzonych danych
      Portal GIS będzie uzupełniał koncepcje budowy Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
      która opiera sie o architekturę węzłów infrastruktury danych przestrzennych umiejscowionych w
      jednostkach administracyjnych różnych szczebli. Ponadto koncepcja oparta na udostępnianiu
     usług (dystrybucji map – usługa WMS) oznacza, że węzły wyższego szczebla będą pobierały dane
     ze szczebla niższego. Portal GIS uruchomiono dzięki usłudze wdrożeniowej polegającej m.in. na
     pozyskaniu danych do portalu GIS oraz instalacji i konfiguracji bazy danych oraz oprogramowania
     klasy deskop dla Portalu GIS.

2) zakup i dostawa sprzętu komputerowego – tj. 85 szt. laptopów z oprogramowaniem narzędziowym
    oraz 3 szt. serwerów wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem serwerowym oraz
    ich konfiguracja pod katem uruchamianych aplikacji. Zakup 3 szt. serwerów wynika z: określonej
    architektury infrastruktury teleinformatycznej koniecznej do uruchomienia poszczególnych aplikacji,
    zwłaszcza części oświatowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych poprzez
    poszczególne aplikacje.

    Liczba laptopów wynika z konieczności wyposażenia każdego nauczyciela w niezbędny sprzęt
    komputerowy za pomocą, którego będą mogli świadczyć e-usługi  w zakresie e - edukacji objętych
    niniejszym projektem.

 

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO.

Ze względu na zasadę „neutralności technologicznej”, która nakazuje organom samorządowym stosowanie otwartych standardów technologicznych wszędzie tam, gdzie są dostępne, w rezultacie gwarantując każdemu dostawcy technologii możliwość  stworzenia własnych rozwiązań technologicznych realizujących potrzeby JST, a każdemu obywatelowi wolny wybór najodpowiedniejszego narzędzia spośród dostępnych w obrocie rozwiązań technologicznych. Wynikiem stosowania zasady neutralności technologicznej [rezultatem a nie przesłanka] jest brak preferencji i brak dyskryminacji jakiejkolwiek technologii z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Zakres projektu

Tytuł projektu

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna

Nr i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

Schemat: C Drogi gminne

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 2 585 325,40

Wydatki kwalifikowane 2 585 325,40 zł.

Dofinansowanie 1 551 195,24 zł., co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

 

 

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi nr 863, 865, 866 oraz udostępnienie terenów „nad Zalewem” dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Założeniem projektu, jest likwidacja istniejących barier komunikacyjnych wywołanych złym stanem technicznym

najkrótszego połączenia pomiędzy miejscowościami Dachnów i Stary Lubliniec (w tym zwłaszcza osiedla po PRG w półn.-zach. części gminy), a Cieszanowem, wzmacnianie potencjału inwestycyjnego na tych terenach dla rozwoju zróżnicowanych funkcji m.in. usług z zakresu rekreacji, działalności agroturystycznej i około turystycznej, ułatwiania intensywnej produkcji rolnej oraz około rolniczej działalności gospodarczej. Treścią celów projektu są też działania wspierające procesy przekształceń obszarów wiejskich i marginalizowanych społeczności osiedla popegeerowskiego w

St. Lublińcu, poprawę środowiska i warunków życia oraz zdynamizowanie lokalnej gospodarki. Rozwój obszarów wiejskich w dużym stopniu jest uzależniony od doinwestowania infrastruktury, poprawy ich dostępności i sprawności obsługi oraz bardziej racjonalnego kształtowania osadnictwa. W wyniku projektu Gmina Cieszanów powinna również stać sie bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, m.in. poprzez rozwój usług, szersza partycypacja w postępie technicznym i cywilizacyjnym, przywrócenie rangi w życiu społecznym.

Efekty techniczne realizacji Projektu bezpośrednio przyczynią sie do osiągnięcia celów strategicznych:

• umożliwienie inwestycji związanych z turystycznym i rekreacyjnych zagospodarowaniem terenów nad Zalewem – budowy Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew”

• będą stanowić element budowy łatwego w zarządzaniu i taniego w utrzymaniu systemu dróg gminnych obsługujących ruch lokalny miejscowości gminy Cieszanów,

• zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych,

• skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Dachnowem, Os. Stary Lubliniec, a Cieszanowem,

• stworzenie warunków do wzrostu aktywności społ.-gosp. na terenie gminy, w tym przede wszystkim rozwoju sektora MSP, agroturystyki i udostępnienia terenów inwestycyjnych.

 

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

Celem technicznym inwestycji była modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Cieszanów poprzez przebudowę dróg gminnych: nr 105001, 105002, 105032, 105036 i 105037.

 1. 1. Ciąg dróg

a) nr 105001 relacji Niemstów – Stary Lubliniec Osiedle w km od 1+612 do km 2+929,5

b) oraz nr 105002 relacji Stary Lubliniec – Ułazów od km 0+022,3 do km 2+424,5.

W ramach przebudowy wykonano :

• odtworzenie trasy na odcinku 3,7197 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 2x2,5m=5m, szer. poboczy 1m (ziemne), prędkość projektowa 50/90 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno - bitumiczna.

• wykonanie (odbudowe) 8 przepustów pod droga,

• wykonanie podbudowy,

• profilowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej,

• uzupełnienie i ulepszenie poboczy kruszywem,

• renowacja (odmulenie) istniejących rowów na całej długości.

Początek na skrzyżowaniu z droga woj. nr 863, koniec przy wzejdzie na most "przez Zalew" Os. St. Lubliniec. Odcinek łącznika do drogi nr 863 po istniejącej trasie drogi, na tym odcinku skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+090 oraz włączenie do drogi woj. po istniejącej drodze gruntowej. Wykonano zatokę autobusowa przy istniejącym przystanku autobusowym na terenie niezabudowanym. „Do Zalewu” trasę zaprojektowano na istniejącej podbudowie tłuczniowej z wykonaniem poszerzenia nawierzchni na łukach oraz poszerzenia do szerokości 5,0 m. Niweletę dróg dostosowano do istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych wynosi 2 %, natomiast na łukach do 7 %. Na odcinkach nawierzchni gruntowej (łącznik) niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do terenu oraz niwelety drogi wojewódzkiej.

Projektowana nawierzchnia:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 do 5 cm,

• w-wa wiążąca beton asfaltowy 4 do 6 cm,

• w-wa wzmacniająca tłuczeń 15 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń lub masa min.-bitum.

Ze względu na niewłaściwe ukształtowane spadki poprzeczne wymagane jest profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem.

2. Droga gminna nr 105032 w Dachnowie "Zakarczma" w km od 0+013 do 1+120.

W ramach przebudowy Wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 1,107 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,75m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążąca bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

3. Droga gminna nr 105036 w Dachnowie "Kolonia" w km od 0+010 do 0+784.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 774 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążącą bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

4. Droga gminna nr 105037 w Dachnowie "Podlas" w km od 0+000 do 2+000.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 2 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR1, nośność 80 KN/os, na odcinku od 274 m projektowany nowy chodnik dla pieszych, max nachylenie drogi 4% - sr. 1,5%.

 

Technicznie zastosowano rozwiązania typowe zapewniające przywrócenie właściwości jezdniom (profilu, szerokości, właściwości antypoślizgowych); przyjęto powszechnie stosowane materiały. Zastosowane technologie i parametry dróg są zgodne z wymogami prawa, w tym zapewniono:

• przywrócenie prawidłowego przebiegu i szerokości pasa dróg,

• odpowiednie profilowanie poprzeczne jezdni oraz odwodnienie,

• wykonanie normatywnych łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z odpowiednim profilowaniem nachylenia niwelety,

• uporządkowanie i wzmocnienie poboczy,

• przywrócenie wymaganych parametrów skrzyżowań i zjazdów ,

Parametry dróg i materiały przyjęto na podst. analizy potrzeb natężenia ruchu, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu. Zwiększona zostanie widoczność, zlikwidowane uszkodzenia nawierzchni i krawędzi jezdni.

Odbudowane pobocza zapewniają miejsce dla ruchu pieszych, odwodnienia poprawią bezpieczeństwo.

Zdięcia Przebudowa dróg

 

 

 

 

 

Zdięcia

 

 

 

Opis projektu

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 2 „Infrastruktura techniczna”, działanie 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna”

 

Projekt „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów” Nr RPPK.02.01.00-18-007/09 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Nr UDA- RPPK. 02.01.00-18-007/09-00 w dniu 2010-06-30.

Celem projektu pn. Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanówjest poprawa dostępności do transportu publicznego w Gminie Cieszanów, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Realizacja projektu wpłynie na spójność układu komunikacyjnego gminy z komunikacją publiczną powiatu lubaczowskiego, prowadząc do zwiększenia dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych. Usprawni i poprawi dojazd mieszkańcom do miejsc pracy oraz do wszystkich instytucji działających w mieście Cieszanów. Transport publiczny będzie pełnił także dla mieszkańców funkcje socjalne zapewniając możliwość dostępu do ośrodków kultury i szkół oraz poprawy możliwości zatrudnienia dzięki zwiększeniu mobilności potencjalnych pracowników.

Na terenie gminy Cieszanów mieszka 7.893 osoby. Gmina ma charakter miejsko-wiejski, przez jej teren przebiega trasa łącząca dwa drogowe przejścia graniczne z Ukrainą: Hrebenne i Korczowa.

Projekt realizowany jest w przez Gminę Cieszanów.

Przedmiotem projektu jest:

1)      zakup dwóch autobusów o  liczbie miejsc ogółem minimum 61 +1, w tym: liczba miejsc siedzących minimum 35+1 oraz liczba miejsc stojących 26,

2)      zainstalowanie systemu monitoringu bezpieczeństwa w dwóch zakupionych autobusach - 2 komplety po: 3 kamery, monitor, rejestrator video,

3)      utworzenie linii (tras) przewozu osób na terenie Miasta i Gminy Cieszanów o łącznej długości 72 km.

Eksploatacja przedmiotu projektu powierzona została Zakładowi Obsługi Gminy w Cieszanowie, który jest zakładem budżetowym Gminy Cieszanów. Zakład zapewni trwałość rezultatów projektu przez min 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zapewni środki na bieżące utrzymanie taboru transportu publicznego. Trwałość projektu zachowana będzie między innymi dzięki dotacji celowej dla Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie z budżetu Gminy Cieszanów, która udzielana będzie w formie rekompensaty wyniku finansowego w zakresie świadczenia usług transportu publicznego.

Przewiduje się, że lepsza infrastruktura projektowanych obiektów, bardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne (w tym turystyczne) pobudzą mieszkańców i potencjalnych inwestorów do większej aktywności gospodarczej  oraz lokowanie inwestycji na terenie gminy.

Projekt realizowany od II do IV kwartału 2010 roku. Nakłady finansowe dotyczące całego projektu to 893106,00 zł, przy 85% udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2015. Całość stanowią wydatki kwalifikowane.

 

Projekt, z uwagi na swój charakter, generuje ujemne wskaźniki finansowe[1]. Będzie mieć jednak niezaprzeczalnie korzystny wpływ na stan jakościowy infrastruktury publicznej oraz rozwój społeczno-ekonomiczny przedmiotowego obszaru, głównie poprzez wyeliminowanie barier komunikacyjnych pomiędzy peryferyjnie położonymi miejscowościami wiejskimi a Cieszanowem.

 

Tabela 1. Uproszczone zestawienie wydatków projektu i poziomu dofinansowania.

Wartość ogółem

(w zł):

893106,00

Wnioskowane dofinansowanie (razem, w zł):

759140,10

% dofinansowania:

85,00%

- w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR (w zł)

759140,10

Wydatki kwalifikowane

(w zł):

893106,00

- w tym wnioskowane dofinansowanie (z budżetu państwa, w zł)

0,00

Źródło: wniosek o dofinansowanie projektu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną wskaźniku rezultatów projektu:

- R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowym miejsc pracy
(EPC) – 2 szt.

- R.25.1.1 Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej – 123 435 osób.

- RR.100.02 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowym miejsc pracy
(EPC) dla  mężczyzn – 2 szt.

- RR.25.2.1 Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze
komunikacji miejskiej   – 1,49 szt. (mln.)

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do transportu publicznego w Gminie Cieszanów, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zakup dwóch autobusów i uruchomienie podmiejskich linii transportu pasażerskiego zwiększającego powiązania komunikacyjne i system komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów.

Realizacja projektu wpłynie na spójność układu komunikacyjnego gminy z komunikacją publiczną powiatu lubaczowskiego, prowadząc do zwiększenia dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych. Usprawni i poprawi dojazd mieszkańcom do miejsc pracy oraz do wszystkich instytucji działających w mieście Cieszanów.

Transport publiczny będzie pełnił także dla mieszkańców funkcje socjalne zapewniając możliwość dostępu do ośrodków kultury i szkół oraz poprawy możliwości zatrudnienia dzięki zwiększeniu mobilności potencjalnych pracowników.

Wpłynie również na:

-        poprawę bezpieczeństwa ruchu,

-        ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

-        zapewnienie priorytetu dla komunikacji zbiorowej,

-        eliminację barier w dostępności do komunikacji osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z usług komunikacji zbiorowej stanowi najbardziej proekologiczny i ekonomiczny sposób poruszania się po terenie gminy. Realizacja projektu związana będzie z promowaniem utworzonej komunikacji zbiorowej - oddziaływanie na wybór środka lokomocji, w tym zmniejszenia udziału samochodu osobowego w codziennych dojazdach do pracy, szkoły itd.

Obszar oddziaływania społeczno-ekonomicznego inwestycji obejmuje miejscowości: Cieszanów, Kowalówka, Żuków, Gorajec,  Chotylub, Dąbrówka, Niemstów, Nowe Sioło, Folwarki,  Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Dachnów.

W tabeli poniżej przedstawiamy lokalizację przystanków, które obsługiwane będą przez planowanego zakupu autobusy.

Tabela -  Lokalizacja przystanków.

L.p.

Nazwa przystanku:

Orientacyjny adres:

Uwagi, nazwa zwyczajowa:

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

ul. Witosa, Sobieskiego

2

Cieszanów 2

ul. Wolności

ul. Wolności

3

Cieszanów 3

Osiedle Armii Krajowej 3

Oś. Armii Krajowej

4

Cieszanów 4

ul. Skorupki 95

ul. Skorupki k. Ciepłego

5

Cieszanów 5

ul. Leśna 12

ul. Leśna

6

Cieszanów 6

ul. Czereśnie 31

ul. Czereśnie

7

Chotylub 1

Chotylub 16

k. Kłosa

8

Chotylub 2

Chotylub 66

Wiejski Dom Kultury

9

Chotylub Osiedle

Chotylub Osiedle 103

 

10

Dąbrówka 1

Dąbrówka 10

Wiejski Dom Kultury

11

Dąbrówka 2

Dąbrówka 3

k. Kudyby

12

Folwarki 1

Folwarki 25

k. sklepu

13

Folwarki 2

Folwarki 52

k. Kubraka

14

Gorajec 1

Gorajec 1

k. Nienajadły

15

Gorajec 2

Gorajec 20

k. Kudyby

16

Gorajec Osiedle

Gorajec Osiedle 3/1

 

17

Dachnów 1

Dachnów 105

szkoła

18

Dachnów 2

Dachnów 305

Wiejski Dom Kultury

19

Doliny

-

skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 865

20

Kowalówka 1

Kowalówka 45

k. Zagaj

21

Kowalówka 2

Kowalówka 20

k. szkoły

22

Niemstów 1

Niemstów 78/1

k. szkoły

23

Niemstów 2

Niemstów 10/4

droga do pałacu

24

Niemstów Osiedle

Niemstów Osiedle 16

 

25

Nowe Sioło

Nowe Sioło 19

przystanek PKS

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

szkoła

27

Nowe Sioło Osiedle 2

Nowe Sioło Osiedle

k. pałacu

28

Nowy Lubliniec 1

Nowy Lubliniec 14

przystanek

29

Nowy Lubliniec 2

Nowy Lubliniec 75

szkoła

30

Nowy Lubliniec Osiedle

Nowy Lubliniec Osiedle 10/4

 

31

Stary Lubliniec 1

Stary Lubliniec 49

krzyżówka

32

Stary Lubliniec 2

Stary Lubliniec 39

Wiejski Dom Kultury

33

Stary Lubliniec Osiedle

Stary Lubliniec Osiedle 11/1

 

34

Żuków 1

Żuków 7

k. Żuka

35

Żuków 2

Żuków 75

Kosobudy

 

W wyniku analiz potrzeb lokalnej społeczności zaplanowano utworzenie linii (tras) przewozu osób na terenie miasta i gminy Cieszanów:

 • linia 1: Cieszanów - Kowalówka - Żuków - Gorajec, dł. 21,05 km,
 • linia 2: Cieszanów - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec, dł. 10,8 km,
 • linia 3: Cieszanów: ul. Witosa - ul. Sobieskiego - ul. Wolności - Oś. Armii Krajowej - ul. Skorupki - ul. Leśna - ul. Czereśnie, dł. 3,55 km,
 • linia 4: Cieszanów - Niemstów, dł. 10,4 km,
 • linia 5: Cieszanów - Nowe Sioło - Folwarki, dł. 9,1 km,
 • linia 6: Cieszanów - Żuków - Nowy Lubliniec - Stary Lubliniec, dł. 11,3 km,
 • linia 7: Cieszanów - Dachnów, 5,8 km

Kalkulacje liczby pasażerów na poszczególnych liniach przedstawiają się następująco:

 

 

 

Linia nr 1

 

Przystanek

Długość linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

14

Gorajec 1

Gorajec 1

km  0+000

6.40

5

0

15

Gorajec 2

Gorajec 20

km  1+600

6.42

6

0

19

Doliny

Doliny(skrzyżowanie

z drogą Wojewódzką)

km  6+700

6.52

1

0

20

Kowalówka 1

Kowalówka 45

km  8+300

6.56

15

0

34

Żuków 1

Żuków 7

km 10+300

7.00

14

0

35

Żuków 2

Żuków 75

km 11+900

7.03

12

0

21

Kowalówka 2

Kowalówka 20

km 14+000

7.09

6

12

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 19+000

7.19

1

42

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 20+100

7.22

0

6

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 20+100

14.30

15

0

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 21+100

14.32

42

0

28

Nowy Lubliniec 1

Nowy Lubliniec 14

km 27+600

14.42

0

5

30

Nowy Lubliniec Osiedle

Nowy Lubliniec os.10/4

km 28+900

14.44

0

6

35

Żuków 2

Żuków 75

km 30+000

14.48

0

12

34

Żuków 1

Żuków 7

km 31+600

14.51

0

12

21

Kowalówka 2

Kowalówka 20

km 32+300

15.01

12

6

20

Kowalówka 1

Kowalówka 45

km 33+800

15.04

0

16

19

Doliny

Doliny(skrzyżowanie

z drogą Wojewódzką)

km 35+400

15.08

0

1

15

Gorajec 2

Gorajec 20

km 40+500

15.18

0

6

14

Gorajec 1

Gorajec 1

km 42+100

15.21

0

5

 

Linia nr 2 – kurs 1

 

Przystanek

Długość

Linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  0+000

7.23

3

0

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km  1+100

7.25

0

0

7

Chotylub 1

Chotylub 16

km  7+000

7.33

11

1

8

Chotylub 2

Chotylub 66

km  8+300

7.35

22

1

9

Chotylub Osiedle

Chotylub Osiedle 103

km  9+500

7.37

11

0

10

Dąbrówka 1

Dąbrówka 10

km 12+800

7.41

6

1

11

Dąbrówka

Dąbrówka 3

km 13+600

7.43

5

0

16

Gorajec Osiedle

Gorajec Osiedle 3/1

km 15+600

7.47

3

0

26

Nowe Sioło osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 20+500

7.55

0

33

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 21+600

7.58

0

25

Długość linii 21,6km / 2 = 10,80 km

Liczba pasażerów - 61

 

Linia nr 2 – kurs 2

 

Przystanek

Długość

Linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  0+000

12.40

29

0

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km  1+100

12.42

10

0

7

Chotylub 1

Chotylub 16

km  7+000

12.50

0

9

8

Chotylub 2

Chotylub 66

km  8+300

12. 52

1

13

9

Chotylub Osiedle

Chotylub Osiedle 103

km  9+500

12.54

2

9

10

Dąbrówka 1

Dąbrówka 10

km 12+800

13.00

1

3

11

Dąbrówka

Dąbrówka 3

km 13+600

13.0 3

5

0

16

Gorajec Osiedle

Gorajec Osiedle 3/1

km 15+600

13.07

1

2

26

Nowe Sioło osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 20+500

13.12

0

0

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 21+600

13.15

0

5

 

Linia nr 3

Przystanek

 

Długość

linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  0+000

13.35

24

0

2

Cieszanów 2

ul. Wolności

km  1+300

13.39

0

5

3

Cieszanów  3

Osiedle AK 3

km  1+600

13.41

1

7

4

Cieszanów 4

ul. Skorupki 95

km  2+600

13.45

1

5

5

Cieszanów 5

ul Leśna 12

km  3+900

13.47

2

3

6

Cieszanów 6

ul. Czereśnie 31

km  4+800

13.50

1

3

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  7+100

13.53

0

6

 

 

Linia nr 4

Przystanek

Długość

Linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

22

Niemstów 1

Niemstów 78/1

km  0+000

6.50

36

0

23

Niemstów 2

Niemstów  10/4

km  1+200

6.53

3

0

24

Niemstów osiedle

Niemstów  Osiedle 16

km  1+700

6.55

13

0

4

Cieszanów 4

ul. Skorupki 95

km  8+300

7.08

5

0

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  9+300

7.10

14

22

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 10+400

7.13

0

49

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 10+400

15.05

40

0

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 11+500

15.08

23

5

4

Cieszanów 4

ul. Skorupki 95

km 12+500

15.10

1

5

24

Niemstów Osiedle

Niemstów  Osiedle 16

km 19+100

15.23

0

14

23

Niemstów 2

Niemstów  10/4

km 19+600

15.25

0

4

22

Niemstów 1

Niemstów 78/1

km 20+800

15.28

0

36

 

Linia nr 5 – kurs 1

Przystanek

Długość

Linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km  0+000

7.15

0

0

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  1+100

7.18

1

0

12

Folwarki 1

Folwarki 25

km  6+600

7.29

20

1

13

Folwarki 2

Folwarki 52

km  7+900

7.32

3

0

5

Cieszanów 5

ul. Leśna 12

km  11+400

7.36

3

0

6

Cieszanów 6

ul. Czereśnie 31

km 12+300

7.39

11

1

25

Nowe Sioło

Nowe Sioło 30

km 15+000

7.47

25

1

27

Nowe Sioło Osiedle 2

Nowe Sioło Osiedle 14

km 16+300

7.49

1

0

26

Nowe Sioło osiedle 1

Nowe Sioło  Osiedle 15

km 17+100

7.50

0

54

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 18+200

7.55

0

7

Linia nr 5 – kurs 2

Przystanek

Długość

linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło

Osiedle 15

km  0+000

14.20

7

0

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  1+100

14.25

54

0

12

Folwarki 1

Folwarki 25

km  6+600

14.26

0

1

13

Folwarki 2

Folwarki 52

km  7+900

14.30

1

25

5

Cieszanów 5

ul. Leśna 12

km  11+400

14.36

0

11

6

Cieszanów 6

ul. Czereśnie 31

km 12+300

14.39

1

3

25

Nowe Sioło

Nowe Sioło 30

km 15+000

14.43

1

3

27

Nowe Sioło Osiedle 2

Nowe Sioło Osiedle 14

km 16+300

14.46

1

20

26

Nowe Sioło Osiedle 1

Nowe Sioło Osiedle 15

km 17+100

14.48

1

2

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 18+200

15.00

0

1

 

 

Linia nr 6

 

Przystanek

Długość

linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  0+000

8.00

5

0

35

Żuków 2

Żuków 75

km  5+900

8.17

4

3

30

Nowy Lubliniec Osiedle

Nowy Lubliniec Osiedle 10/4

km  7+000

8.19

5

1

28

Nowy Lubliniec 1

Nowy Lubliniec 14

km  8+300

8.23

2

2

29

Nowy Lubliniec 2

Nowy Lubliniec 75

km  9+800

8.26

2

1

31

Stary Lubliniec 1

Stary Lubliniec 49

km 11+800

8.31

3

2

33

Stary Lubliniec Osiedle

Stary Lubliniec Osiedle 11/1

km 13+500

8.33

5

3

32

Stary Lubliniec 2

Stary Lubliniec 39

km 15+600

8.37

7

2

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km 22+600

8.51

0

19

Linia nr 7

 

Przystanek

Długość

linii

Godzina

wyjazdu

 

Liczba

pasażerów

wsiadających

Liczba

pasażerów

wysiadających

Nr

Nazwa

Lokalizacja

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  0+000

12.30

12

0

17

Dachnów 1

Dachnów 105

km  4+700

12.40

1

6

18

Dachnów 2

Dachnów 305

km  5+800

12.45

6

7

17

Dachnów 1

Dachnów 105

km  6+900

12.50

5

1

1

Cieszanów 1

ul. Witosa 1

km  11+600

13.00

0

10

 


 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.