Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Kanalizacja

Projekt współfansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

 

Projekt “Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” dotyczy wielu zadań inwestycyjnych związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej w gminie Cieszanów oraz w części gminy Lubaczów.
Obie gminy borykały się z poważnymi problemami w zakresie gospodarki ściekowej:

a) Cieszanów: na terenie gminy była słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna (49,6 km),a małe oczyszczalnie oprócz niskiej efektywności charakteryzowały się dużymi kosztami eksploatacyjnymi.

b) Lubaczów: bardzo słabo rozwinięta jest sieć kanalizacji (25,6 km). W grudniu 2005 r. oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię w Załużu , która obsługuje północne sołectwa gminy oraz Dachnów położony w gminie Cieszanów.

Uwarunkowania techniczne oraz dążenie do współpracy między sąsiednimi samorządami wpłynęły na zawiązanie partnerstwa i objęcie wnioskiem inwestycji realizowanych na obszarze obu gmin.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 30 stycznia 2006 roku gdzie został uznany za korzystny z uwagi na:
- komplementarność z siecią kanalizacyjnej budowaną etapowo w układzie obu gmin,
- dobrze opracowaną dokumentację techniczną ,
- niski koszt jednostkowy budowy kanalizacji,
- obniżenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków.

W wyniku realizacji Projektu powstały:

1. Zmodernizowana hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków w Cieszanowie o przepustowości Qśd=800m3/d.

2. Sieci kanalizacyjna o długości 75 591 mb oraz 4936 mb przyłączy do 653 budynków.

3. Wodociąg o długości 1027 mb do 13 budynków.

Po rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, dokończenie budowy kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cieszanowie zlecono Konsorcjum firm i w dniu 15.01.2007 r. przekazano wykonawcom plac budowy.

 

Wyróżnić można następujące fazy realizacji projektu:

 

Etapy realizacji Projektu: Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji

 

 

1. Wykonanie rurociągu tłocznego Dachnów – Załuże 2005.11.09 - 2005.12.24

 

2. Wykonanie rurociągu tłocznego Lubliniec - Cieszanów 2007.01.24 - 2007.03.28

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie 2007.02.05 - 2008.05.28

4. Wykonanie kanalizacji i wodociągu Cieszanów 2007.01.2 - 2007.06.28

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej Nowe Sioło Osiedle 2007.06.01 - 2007.07.27

6. Wykonanie rurociągu tłocznego Niemstów 2007.06.18 - 2007.08.27

7. Wykonanie kanalizacji i wodociągu w miejscowości Folwarki 2007.05.14 - 2007.08.27

8. Wykonanie kanalizacji w Załużu (przysiółki Podłęże - Czarne) 2007.06.01 - 2008.05.28

9. Wykonanie kanalizacji Załuże - Wygon, gm. Lubaczów 2007.07.02 - 2008.05.28

10. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowym Lublińcu 2007.06.11 - 2007.10.26

11. Wykonanie kanalizacji w Starym Lublińcu 2007.08.01 - 2007.11.27

12. Wykonanie kanalizacji w Żukowie 2007.09.03 - 2007.11.27

13. Wykonanie kanalizacji w Kowalówce 2007.10.01 - 2008.05.28

14. Wykonanie rurociągu tłocznego Chotylub - Nowe Sioło 2008.03.03 - 2008.05.27

15. Wykonanie rurociągu tłocznego Nowe Sioło - Nowe Sioło Osiedle 2008.03.10 2008.05.27

Termin zakończenia realizacji inwestycji i przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru - 2008.05.30

Głównym celem realizowanego projektu w wyniku uporządkowania gospodarki ściekowej jest ochrona środowiska poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych.

Pośrednio realizacja projektu będzie miała następujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin:
utworzenie i rozwój lokalnego centrum gospodarczego, grupującego na wyposażonym w infrastrukturę techniczną obszarze kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,

- dzięki obniżeniu kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków zwiększenie aktywności inwestycyjnej samorządów gmin partnerskich,
- wzrost dostępności infrastruktury pod inwestycje budowlane i gospodarcze dla firm chcących lokować działalność w pobliżu wschodniej granicy UE.

- ok. 20 ha terenów inwestycyjnych zostanie wyposażonych w dostęp do kanalizacji zbiorczej. W szczególności dotyczy to planowanej strefy gospodarczej w południowej części sołectwa Załuże i Mokrzyca, położonej przy drodze do przejścia granicznego Budomierz - Hruszew.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu prac.

PCKiS "Wędrowiec"

Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu ,, Wędrowiec” w Cieszanowie

W 2004 r. z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego, powstał projekt zagospodarowania zdegradowanych terenów przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie. Przygotowano dokumentację, a następnie złożono wniosek o dofinansowanie projektu p.n. ” Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie” środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG lll/TACIS CBC 2004 - 2006, który został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do realizacji. Tym sposobem pozyskano środki finansowe w kwocie 2 163 312 złotych, przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości 2 884 801 złotych.


W kwietniu 2006 r. rozpoczęto prace budowlane które zakończono w sierpniu 2007 r.

W wyniku realizacji projektu wybudowano:
1. boisko do piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe wykonane ze sztucznej trawy o łącznej
powierzchni ok. 2300 m2 .
2. boisko do siatkówki oraz bieżna lekkoatletyczna pokryta poliuretanem o łącznej powierzchni ok. 2300 m2,
3. amfiteatr wraz ze sceną dla 1000 widzów,
4. zaplecze parkingowe dla blisko 170 pojazdów.
5. zagospodarowano teren wokół boiska do piłki nożnej poprzez wykonanie trybun dla 500 widzów i wielofunkcyjny budynek socjalny wraz z zapleczem dla sportowców.

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla istniejącej współpracy transgranicznej, szczególnie intensywnej w wymianie pomiędzy szkołami z Cieszanowa i Żółkwii. Planowane jest też organizowanie obozów, kolonii dla dzieci w okresie letnim, wymiany w zakresie sztuki ludowej, prezentacji dorobku etnicznego i kulturalnego, wymiany sportowców i ich udział w zawodach międzynarodowych.

Wybudowanie kompleksu kulturalno – sportowego rozwinie infrastrukturę okołobiznesową i turystyczną, przez co region przygraniczny stanie się bardziej atrakcyjny, podniesiony zostanie poziom życia oraz nastąpi społeczno – gospodarcza integracja regionu cieszanowskiego z żółkiewskim na Ukrainie.

Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie społeczność regionu cieszanowskiego,
a w szczególności uczniowie szkół, młodzież sportowcy oraz animatorzy kultury. Szerszym oddziaływaniem objęte zostaną grupy podmiotów z obszaru pogranicza, w tym obwód lwowski z milionowym miastem Lwów. Społeczność ukraińska zyska też możliwość poznania mieszkańców miast partnerskich Cieszanowa z Diósd /Węgry/, Capannoli /Włochy/, Argenbūhl i Berbisdorf /Niemcy/, oraz Kałuży /Słowacja/.

INFORMACJA DODATKOWA O PROJEKCIE

Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap

Tytuł projektu

„Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 2 „Infrastruktura techniczna”

Nr i nazwa działania: nr 2.2 „Infrastruktura energetyczna”

 

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 2 784 138,55

Dofinansowanie 2 366 517,76 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 13.10.2010 r. do dnia 29.06.2012 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Projektem objęte są wyłącznie budynki użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów, a zmiana źródła ciepła na energię odnawialną realizowana będzie kompleksowo we wszystkich możliwych do adaptacji kotłowniach w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Cieszanów.

 

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

 

Realizacja projektu obejmowała prace polegające na przebudowie kotłowni gazowych na kotłownie na biomasę w budynkach:

- Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu,

- Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie,

- Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie,

- Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,

- budynek w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6,

- Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie.

 

Modernizacja systemu ogrzewania polegała na:

1. Zmianie rodzaju paliwa z gazowego na biomasę,

2. Montaż nowoczesnych niskotemperaturowych wodnych kotłów na biomasę o mocach

- Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu – 150 kW,

- Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie – o łącznej mocy 250 kW (100 i 150 kW),

- Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie – 150 kW,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole – 60 kW,

- Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie – 90 kW,

- Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – 90 kW,

- budynek w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6 – 150 kW,

- Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie – 120 kW,

(przystosowanych do spalania zrębków mokrych) z automatycznym podawaniem paliwa

i magazynem paliwa.

3. Zastosowanie automatyki pogodowej.

4. Wykonanie zabezpieczenia kotła i instalacji C.O., stacja uzdatniania wody,

5. Niezbędnej rozbudowie kotłowni i wykonaniu projektów budowlanych oraz zakup rębaka.

 

 

 

 

 

Rębak typ z podajnikiem hydraulicznym i obracalna podstawa o 360 stopni. Układ tnący wykonany jest z wysoko gatunkowej stali, 4 odwracalne ostrza osadzone na dynamicznie wyważonym dysku o średnicy  76 cm, gr. 65 mm i wadze 125 kg, napędzany poprzez potrójny pas napędowy.

 

Kotły przystosowane do spalania biomasy mokrej z wygarniaczem, przenośnikiem, wymiennikiem, ruchomym rusztem, obmurzem ognioodpornym, recyrkulacja spalin, wentylatorem wyciągowym, instalacją  p. poż, manometrem i termometrem, z regulatorem komputerowym, możliwością zdalnego sterowania przez siec telefoniczna i internetową.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

„Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap ”

Całkowita wartość projektu – 2 784 138,55 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 366 517,76 PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.