Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Postęp prac

W ramach planowanej operacji zrealizowane zostały następujące działania:

a)      Złożenie wniosku - w dniu 2009-03-31 Gmina Cieszanów złożyła wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach PROW o dofinansowanie operacji p.n. „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji – I etap”, koszt całkowity zawarty we wniosku 607 071,19 zł.,
w tym dofinansowanie 300 000 zł.

b)      Zawarcie umowy - w dniu 27.08.2009 r. Gmina Cieszanów zawarła umowę o dotację  z Samorządem Województwa Podkarpackiego

c)      Przetarg – w dniu 18.02.2010r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego, w którym za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: JNTS Usługi Projektowo Budowlane, ul. Szopena 19, 37-600 Lubaczów. Wysokość  wynagrodzenia ofertowego wyniosło 447 527,74 zł.

d)     Podpisanie umowy z Wykonawcą - w dniu 11.03.2010r.

Stan realizacji  prac budowlanych

Do dnia 22.07.2010r. zgodnie z zakresem prac objętych operacją wykonano:

-  prace rozbiórkowe,

- nadproża nad drzwiami oraz zamurowano okna,

- dobudowę sali widowiskowej,

- strop na kotłownią,

- posadzki betonowe na parterze.

Trwają  prace przy wykonaniu:

 

-  instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- ścianek działowych w sanitariatach oraz  tynków wewnętrznych na parterze.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap

Całkowita wartość projektu – 227 714,73   PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  171 739,89   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

         

 

Tytuł projektu

 

„Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie - II etap

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: nr 4.3 „Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej”

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 227 714,73

Dofinansowanie171 739,89 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 20.06.2012 r. do dnia 15.11.2012 r.

 

Celem projektu jest kontynuacja przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach I naboru wniosków w działaniu 4.3 RPO WP 2007 – 2013.

Działania jakie będą podejmowane w ramach realizacji tego projektu mają na celu i przyczynią się do wykreowania społeczeństwa o wysokim poziomie zachowań, świadomego wzajemnych powiązań pomiędzy zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi i politycznymi. Podstawowym i głównym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa województwa, przejawiające się w postaci pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki, poczuciu współodpowiedzialności każdego obywatela za stan środowiska oraz umożliwieniu każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy niezbędnej dla poprawy środowiska.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

Technicznym celem projektu jest

1) Utworzenie ogrodu dydaktyczno-botanicznego, z wydzielonymi strefami ogrodu: dendrologicznego,
    ogrodu skalnego, różnego, wrzosowego, ogrodu traw i ziół; obejmującego przygotowanie terenu
    i nasadzenia: 230 szt. drzew i krzewów iglastych, 14 szt. drzew liściastych, 614 szt. krzewów
    liściastych, 1322 szt. bylin; 466 szt. traw, 27 szt. ziół;

Powierzchnie:

- 950 m2 – trawnik wykonany siewem,

- 1651 m2 – powierzchnia zakorowana;

Montaż wyposażenia ogrodu:

- ławki parkowe – 11 szt.,

- kosze na śmiecie  – 3 szt.,

- zdrój,

- zegar słoneczny na postumencie,

- głazy.

 

2) Wykonanie infrastruktury technicznej dla ogrodu:

- alejki dla pieszych,

- oświetlenie zewnętrzne parkowe (3 latarnie, 2 reflektory, linie kablowe),

- przyłącz wodociągowy z  zaworem czerpalnym, ,

- przykanalik kanalizacji deszczowej.

 

3) Zakup wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, w tym:

- figurki zwierząt „małe”, które będą na wyposażeniu Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 8 – 20 kompletów po 37 szt.,

- figurki zwierząt w skali 1:1, które będą umiejscowione w ogrodzie botanicznym Oś. Nowe Sioło 15 – 43 szt.

 

              

Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

Całkowita wartość projektu – 577 767,63 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 539 230,52 PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

www.cieszanow.eu www.rpo.podkarpackie.pl


Tytuł projektu

 

Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 7 „Spójność wewnątrzregionalna”

Nr i nazwa działania: nr 7.3 „Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie
terenów zniszczonych przez powódź

Schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź

 

Wartość projektu ogółem i kwota otrzymanej dotacji

Wartość projektu ogółem 577 767,63

Dofinansowanie539 230,52 zł., co stanowi 93,33 % kosztów.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 14.06.2012 r. do dnia 10.10.2012 r.

 

Celem projektu jest odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej Gminy Cieszanów zniszczonej

w wyniku powodzi i podtopień, które miały miejsce w roku 2010.


Zakres rzeczowy Projektu:

Technicznym celem projektu jest odbudowa kluczowych dla komunikacji gminnej dróg gminnych
i przepustów zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. o łącznej długości 1244 m, w tym:

- odbudowa drogi publicznej Nr 105008 w m. Doliny (przez wieś) w km 0+850 do 1+900,
z zachowaniem dotychczasowych parametrów, jezdnia o 4 m.

- odbudowa drogi publicznej Nr 105014 w Nowym Siole (cześć wsi zwana Sośnina) w km 0+040 do
1+414, z zachowaniem dotychczasowych parametrów. Odbudowa obejmuje odcinki drogi o
długości łącznie 194 m i szerokości 4 m, a także 5 przepustów pod korona drogi:

 

a) km 0+040 - 0+060 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 80 cm w km 0+050, L=8,00 m,

b) km 0+390 - 0+410 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 80 cm w km 0+400, L=8,00 m,

c) km 0+740 - 0+760 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 0+750, L=8,00 m,

d) km 0+840 - 0+860 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 0+850, L=8,00 m,

e) km 1+300 - 1+414 - 114,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 1+370, L=8,00 m.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

Całkowita wartość projektu – 577 767,63 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 539 230,52 PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

www.cieszanow.eu www.rpo.podkarpackie.pl

 

Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 7 „Spójność wewnątrzregionalna”

Nr i nazwa działania: nr 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

 

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 862 406,78

Dofinansowanie731 431,71 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 10.01.2011 r. do dnia 17.04.2012 r.

 

 

Cel główny projektu określono następująco: Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Niemstów poprzez adaptację budynku na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

W oparciu o tak sformułowany cel główny wyznaczono następujące cele szczegółowe:

 

1. Podniesienie jakości życia mieszkańców o szczególnych potrzebach i gospodarstw o niskich dochodach.

2. Zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie godziwych warunków życia, a tym samym zmotywowanie do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia.

3. Dostosowanie obiektu do wymogów określonych dla nowoczesnych budynków socjalnych dobrego standardu.

4. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sprzyjające poprawie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.

5. Poprawa wydajności energetycznej budynku.

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.

 

Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w cel działania 7.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach RPO WP.

Działanie to przewiduje inwestycje w mieszkalnictwo. Zaplanowane do realizacji działania zmierzały do adaptacji budynku mieszkalnego, do poprawy jego efektywności energetycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania energii. Działania skierowane do osób o szczególnych potrzebach oraz do gospodarstw o niskich dochodach.

Zadania zrealizowane przyczyniły sie do adaptacji na cele socjalne budynku położonego na terenach popegeerowskich. Obszary te wymagają wsparcia jako obszary zdegradowane, w związku z czym projekt bezwzględnie wpływa na osiągnięcie celu nadrzędnego RPO WP – Zmniejszenie występujących  wewnątrz województwa różnic rozwojowych.

INFORMACJA DODATKOWA O PROJEKCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.