Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Zakres projektu

Tytuł projektu

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna

Nr i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

Schemat: C Drogi gminne

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 2 585 325,40

Wydatki kwalifikowane 2 585 325,40 zł.

Dofinansowanie 1 551 195,24 zł., co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

 

 

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi nr 863, 865, 866 oraz udostępnienie terenów „nad Zalewem” dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Założeniem projektu, jest likwidacja istniejących barier komunikacyjnych wywołanych złym stanem technicznym

najkrótszego połączenia pomiędzy miejscowościami Dachnów i Stary Lubliniec (w tym zwłaszcza osiedla po PRG w półn.-zach. części gminy), a Cieszanowem, wzmacnianie potencjału inwestycyjnego na tych terenach dla rozwoju zróżnicowanych funkcji m.in. usług z zakresu rekreacji, działalności agroturystycznej i około turystycznej, ułatwiania intensywnej produkcji rolnej oraz około rolniczej działalności gospodarczej. Treścią celów projektu są też działania wspierające procesy przekształceń obszarów wiejskich i marginalizowanych społeczności osiedla popegeerowskiego w

St. Lublińcu, poprawę środowiska i warunków życia oraz zdynamizowanie lokalnej gospodarki. Rozwój obszarów wiejskich w dużym stopniu jest uzależniony od doinwestowania infrastruktury, poprawy ich dostępności i sprawności obsługi oraz bardziej racjonalnego kształtowania osadnictwa. W wyniku projektu Gmina Cieszanów powinna również stać sie bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, m.in. poprzez rozwój usług, szersza partycypacja w postępie technicznym i cywilizacyjnym, przywrócenie rangi w życiu społecznym.

Efekty techniczne realizacji Projektu bezpośrednio przyczynią sie do osiągnięcia celów strategicznych:

• umożliwienie inwestycji związanych z turystycznym i rekreacyjnych zagospodarowaniem terenów nad Zalewem – budowy Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew”

• będą stanowić element budowy łatwego w zarządzaniu i taniego w utrzymaniu systemu dróg gminnych obsługujących ruch lokalny miejscowości gminy Cieszanów,

• zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych,

• skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Dachnowem, Os. Stary Lubliniec, a Cieszanowem,

• stworzenie warunków do wzrostu aktywności społ.-gosp. na terenie gminy, w tym przede wszystkim rozwoju sektora MSP, agroturystyki i udostępnienia terenów inwestycyjnych.

 

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

Celem technicznym inwestycji była modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Cieszanów poprzez przebudowę dróg gminnych: nr 105001, 105002, 105032, 105036 i 105037.

  1. 1. Ciąg dróg

a) nr 105001 relacji Niemstów – Stary Lubliniec Osiedle w km od 1+612 do km 2+929,5

b) oraz nr 105002 relacji Stary Lubliniec – Ułazów od km 0+022,3 do km 2+424,5.

W ramach przebudowy wykonano :

• odtworzenie trasy na odcinku 3,7197 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 2x2,5m=5m, szer. poboczy 1m (ziemne), prędkość projektowa 50/90 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno - bitumiczna.

• wykonanie (odbudowe) 8 przepustów pod droga,

• wykonanie podbudowy,

• profilowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej,

• uzupełnienie i ulepszenie poboczy kruszywem,

• renowacja (odmulenie) istniejących rowów na całej długości.

Początek na skrzyżowaniu z droga woj. nr 863, koniec przy wzejdzie na most "przez Zalew" Os. St. Lubliniec. Odcinek łącznika do drogi nr 863 po istniejącej trasie drogi, na tym odcinku skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+090 oraz włączenie do drogi woj. po istniejącej drodze gruntowej. Wykonano zatokę autobusowa przy istniejącym przystanku autobusowym na terenie niezabudowanym. „Do Zalewu” trasę zaprojektowano na istniejącej podbudowie tłuczniowej z wykonaniem poszerzenia nawierzchni na łukach oraz poszerzenia do szerokości 5,0 m. Niweletę dróg dostosowano do istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych wynosi 2 %, natomiast na łukach do 7 %. Na odcinkach nawierzchni gruntowej (łącznik) niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do terenu oraz niwelety drogi wojewódzkiej.

Projektowana nawierzchnia:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 do 5 cm,

• w-wa wiążąca beton asfaltowy 4 do 6 cm,

• w-wa wzmacniająca tłuczeń 15 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń lub masa min.-bitum.

Ze względu na niewłaściwe ukształtowane spadki poprzeczne wymagane jest profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem.

2. Droga gminna nr 105032 w Dachnowie "Zakarczma" w km od 0+013 do 1+120.

W ramach przebudowy Wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 1,107 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,75m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążąca bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

3. Droga gminna nr 105036 w Dachnowie "Kolonia" w km od 0+010 do 0+784.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 774 km, przekrój drogi - jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążącą bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

4. Droga gminna nr 105037 w Dachnowie "Podlas" w km od 0+000 do 2+000.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 2 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR1, nośność 80 KN/os, na odcinku od 274 m projektowany nowy chodnik dla pieszych, max nachylenie drogi 4% - sr. 1,5%.

 

Technicznie zastosowano rozwiązania typowe zapewniające przywrócenie właściwości jezdniom (profilu, szerokości, właściwości antypoślizgowych); przyjęto powszechnie stosowane materiały. Zastosowane technologie i parametry dróg są zgodne z wymogami prawa, w tym zapewniono:

• przywrócenie prawidłowego przebiegu i szerokości pasa dróg,

• odpowiednie profilowanie poprzeczne jezdni oraz odwodnienie,

• wykonanie normatywnych łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z odpowiednim profilowaniem nachylenia niwelety,

• uporządkowanie i wzmocnienie poboczy,

• przywrócenie wymaganych parametrów skrzyżowań i zjazdów ,

Parametry dróg i materiały przyjęto na podst. analizy potrzeb natężenia ruchu, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu. Zwiększona zostanie widoczność, zlikwidowane uszkodzenia nawierzchni i krawędzi jezdni.

Odbudowane pobocza zapewniają miejsce dla ruchu pieszych, odwodnienia poprawią bezpieczeństwo.

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.