” Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie”

Projekt Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, poddziałanie 6.2.2 „Infrastruktura pomocy społecznej”

 

 

Wartość całkowita projektu 886 497,20 PLN, dofinansowanie unijne 718 358,40 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a poprzez to wpływ na niwelowanie i przeciwdziałanie różnorodnym formom wykluczenia społecznego. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie możliwe było poprzez kompleksowy remont obejmujący powierzchnię 440,17 m2, który będzie polegał na dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

 

 

 

Projekt Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, poddziałanie 6.2.2 „Infrastruktura pomocy społecznej”

 

Wartość całkowita projektu 886 497,20 PLN, dofinansowanie unijne 718 358,40 PLN,

w tym:

- roboty budowlane 767 000,00 zł.,

- dostawy (zakup wyposażenia) 955 18,35 zł.,

- usługi (studium wykonalności i nadzór inwestorski) 23 978,85 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a poprzez to wpływ na niwelowanie i przeciwdziałanie różnorodnym formom wykluczenia społecznego. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie możliwe było poprzez kompleksowy remont obejmujący powierzchnię 440,17 m2, który będzie polegał na dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

 

 

 

 

Wizja i plan wykorzystania infrastruktury

Stworzona w ramach projektu infrastruktura jest wykorzystywana w całości na potrzeby osób starszych poprzez uruchomienie na jej terenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów.

Zważywszy na braki w tym zakresie, nie istnieje ryzyko, że działalność w tym zakresie zostanie zaniechana. Ze względu na powszechną tendencję starzenia się społeczeństwa usługi społeczne dla osób starszych m.in. w formie ośrodków wsparcia, będą stanowiły jeden z kluczowych elementów funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego.

Informacja o możliwości i warunkach skorzystania z oferty placówki publikowana jest na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej gminy, a także przekazana zostanie do rozpowszechnienia w lokalnej gazecie. Rekrutacja na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów prowadzona jest w wyznaczonych terminach, w formie pisemnej, a kryteria określone są na podstawie dochodów na członka rodziny i stopnia niepełnosprawności fizycznej.

 

 

 

Zakres usług świadczonych w placówce

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów rodzinnych. Wachlarz usług obejmie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające.

W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych placówka zapewnia przede wszystkim możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług. Uczestnikom placówki staramy się zapewnić co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie, herbatę lub kawę (wg potrzeb) w ramach wyżywienia. Uczestnicy, w razie potrzeby, mają zapewnioną ze strony personelu pomoc przy spożywaniu posiłków. W zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych placówka zapewnia także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie.

 

W zakresie usług aktywizująco-usprawniających placówka zapewnia organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Działalność w zakresie usług aktywizująco – usprawniających ma na celu wielokierunkowe działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego uczestnika. Zajęcia w placówce odbywają się w formie:

- indywidualnej pracy terapeutycznej, podczas której uczestnik wykonuje zadania przygotowane specjalnie dla niego,

- zajęć grupowych, podczas których wszyscy uczestnicy lub ich grupa poddawani są takim samym oddziaływaniom lub wykonują te same zadania.

Do aktywizacji i usprawniania uczestników są wykorzystywane np. następujące formy terapii zajęciowej i ruchowej:

- arteterapia - zajęcia mające na celu usprawnienie manualne (np. klejenie, rysowanie, nawijanie włóczki), usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. wyszywanie, robótki ręczne), pobudzenie zainteresowań i zagospodarowanie czasu wolnego (np. zajęcia z wykorzystaniem różnych sztuk i technik plastycznych m.in. malarstwo, tkactwo, prace z masą solną, decoupage, kolaż, papieroplastyka, ceramika, rękodzieło, pracownia krawiecka);

- muzykoterapia - terapia polegająca na wykorzystaniu muzyki lub jej elementów do celów terapeutycznych: np. zajęcia relaksacyjne, rytmiczne, emisja głosu, nauka piosenek, zajęcia
z wykorzystaniem instrumentów, słuchanie muzyki połączone z dyskusją na temat jej treści
i przekazu. Zajęcia muzykoterapeutyczne pozytywnie wpływają na nastrój, stan emocjonalny, zaburzenia zachowania oraz interakcje społeczne uczestników, uczą relaksacji wiążącej się
z obniżeniem napięcia mięśniowego, prowadzą do poprawy wydolności oddechowo - krążeniowej, psychicznej i ruchowej uczestników;

- biblioterapia - terapia z wykorzystaniem książek, publikacji literackich, poezji, ale również bieżącej prasy. Zajęcia odbywać się będą poprzez głośne czytanie powieści, prasy i dyskusję na temat wysłuchanej treści. Celem tego oddziaływania terapeutycznego jest poprawa pamięci, rozwijanie zainteresowań uczestników, wyrabianie nowego spojrzenia na świat, przeżywania
i zachowania;

- choreoterapia - terapia za pomocą tańca i ruchu. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie między innymi poprzez tańce i zabawy ruchowe. Celem zajęć jest wzrost sprawności fizycznej i ruchowej, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii, wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu;

- terapia kulinarna – zajęcia, podczas których uczestnicy wspólnie przygotowują potrawy (np. dania ciepłe, sałatki, ciasta) i wspólnie degustują. Celem tych zajęć jest propagowanie zdrowego odżywiania wśród seniorów, zmiana złych nawyków żywieniowych, przedstawienie ciekawych
i smacznych propozycji żywienia, a także stworzenie możliwości do współpracy w grupie, wzmocnienia więzi;

- terapia reminiscencyjna - terapia polegająca na odwoływaniu się do przeżyć z przeszłości. Terapia ta poza oddziaływaniem na procesy poznawcze, wpływa również na poprawę pamięci, nastrój, usprawnienie zdolności komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej;

- terapia informatyczna – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowania osób starszych komputerem, nabycie umiejętności korzystania z Internetu oraz zaznajomienie z możliwościami jakie dają nowoczesne nośniki informacji. Zajęcia te pozwalają na eliminowanie wykluczenia cyfrowego osób starszych, jednocześnie dając im możliwość ciągłego dokształcania się;

- terapia rozrywkowa – zajęcia z wykorzystaniem gier stolikowych (zajęcia z wykorzystaniem gier stolikowych (np. warcaby, karty), gier logicznych (np. rebusy, kalambury), gier zręcznościowych (rzuty do tarczy, bierki), zabaw ruchowych (np. rzutki, bule, ćwiczenia z piłką, rzucanie do celu woreczkami). Celem zajęć jest usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych i sprawności ruchowej uczestników oraz wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych;

- ergoterapia - terapia, która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy i ruchu. Ta forma umożliwia zainteresowanym realizowanie się w zakresie wykonywania drobnych prac użytecznych na rzecz placówki (np. porządkowanie szaf z materiałami, grabienie trawy, liści
w ogródku, itp.) i innych uczestników. Celem prowadzonej w placówce ergoterapii jest zwiększenie poczucia przydatności seniorów, wzrost sprawności psychofizycznej, usprawnienie manualne oraz pogłębienie relacji interpersonalnych;

- terapia ruchowa i kinezyterapia - realizowana jest poprzez organizację ćwiczeń ogólnousprawniających, mających na celu poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia uczestników. Prowadzona jest m.in. w postaci gimnastyki ogólnousprawniającej, zajęć sportowych, spacerów, marszów z kijkami, prowadzeniu instruktaży ćwiczeń na salce gimnastycznej z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętów i urządzeń (np. rowerki rehabilitacyjne, rotory), organizowaniu ćwiczeń w ramach kinezyterapii (np. ćwiczeń oddechowych.

Wyżej wymienione usługi są realizowane w odniesieniu do zapotrzebowania poszczególnych uczestników.

Dodatkowo, placówka umożliwia uczestnikom udział w imprezach integracyjnych i rekreacyjno -turystycznych. W ramach tej grupy usług placówka realizuje potrzeby kulturalne uczestników, organizuje obchody świąt, uroczystości okazjonalnych wynikających z tradycji i obyczajów, zapewnia uczestnikom udział w inicjatywach wzmacniających solidarność międzypokoleniową  i integrację ze środowiskiem lokalnym.

 

Realizacja usług wspomagających polega na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu
i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Działania wspomagające rodzinę osoby starszej mają wymiar co najmniej indywidualny i będą polegać na współpracy z rodziną
w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i nawiązywaniu kontaktów z współuczestnikami, przeprowadzaniu rozmów wspierających, udzielaniu wskazówek i informacji pomagających opiekunom rodzinnym w opiece nad seniorem. Placówka w ramach realizacji usług wspomagających udziela wsparcia psychologicznego oraz wskazuje uczestnikom i ich rodzinom możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, w tym będzie motywować ich do podjęcia aktywności i uczestnictwa w zajęciach, imprezach organizowanych poza placówką.

 

Do działań fakultatywnych realizowanych w tym obszarze należeć będą także:

- kontakty z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym reprezentowanie interesów podopiecznych,

- pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpraca ze służbami medycznymi, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności i w innych niezbędnych sprawach w obszarze zdrowia uczestnika,

- pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw, w szczególności osobom samotnym,

- fakultatywnie wsparcie rodzin może mieć charakter grupowy w formie organizacji grup wsparcia, prelekcji i szkoleń dla opiekunów.

Zakres usług świadczonych w placówce

Placówka działa na podstawie regulaminu ustalanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie, w ramach którego funkcjonuje. Regulamin placówki określa między innymi:

- nazwę i miejsce jej prowadzenia,

- cele i zadania oraz sposób ich realizacji, w tym ofertę usług oraz oddziaływań terapeutycznych,

- liczbę uczestników,

- warunki przyjmowania uczestników,

- usługi w placówce.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze (z wyjątkiem okresu przeprowadzania prac remontowych lub sytuacji awaryjnych), co najmniej 8 godzin dziennie,
w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Pobyt w placówce jest częściowo płatny. Niewielka część kosztów finansowana będzie przez osoby korzystające z oferty usług opiekuńczych placówki. Chodzi tu o częściowe finansowanie wyżywienia oraz kosztów dowożenia do i z zajęć w obiekcie dla osób, które zadeklarują korzystanie z obiadu i dowożenia. Usługi kateringowe i dowozu świadczone są przez firmy zewnętrzne.

 

Dostosowanie oferty placówki w zakresie dostępności czasowej do potrzeb podopiecznych jest istotne z punktu widzenia skutecznego wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych.

Liczba uczestników objętych wsparciem placówki będzie dostosowana do lokalnych potrzeb oraz uwarunkowana koniecznością zapewnienia określonej bazy lokalowej i spełnienia standardów
w zakresie organizacji przestrzeni i zatrudnienia personelu. W pierwszej fazie funkcjonowania placówki wsparciem objętych jest 15 osób starszych.

Indywidualne plany działania

Placówka realizuje usługi społeczne w oparciu o indywidualne plany działania. Zadanie ich określenia oraz ustalenie zakresu świadczonych usług należy do pracowników merytorycznych placówki, tj. w szczególności:

- opracowywanie diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników,

- ustalenie form i metod pracy,

- opracowywanie indywidualnych planów działania i ich okresowa ocena.

Przy sporządzaniu indywidualnego planu działania uwzględniany będzie w szczególności: wiek, sytuacja rodzinna, dochodowa, zdrowotna, informacja o możliwościach psychofizycznych uczestnika oraz informacja na temat możliwości samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania przy wsparciu rodziny i gminy. W indywidualnych planach działania określone będą działania krótkoterminowe i długoterminowe do realizacji i modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji uczestnika. Nie rzadziej niż co pół roku następować będzie podsumowanie i ocena sposobu ich realizacji poprzez:

  1. Analizę podejmowanych działań wobec uczestnika:

- czy korzysta z opieki i wsparcia w zależności od potrzeb i stanu zdrowia,

- czy posiada wiedzę na temat swojego stanu zdrowia i podejmuje działania w zakresie jego ochrony i leczenia,

- czy posiada zdolności do czynności w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji,

- czy może liczyć na pomoc i wsparcie rodziny.

  1. Analizę podejmowanych działań wobec rodziny lub opiekunów uczestnika:

- czy rodzina zna podstawowe zasady opieki i pielęgnacji osoby starszej,

- czy posiada wiedzę na temat zmian psychofizycznych zachodzących w procesie starzenia się organizmu.

W celu dokumentowania świadczonych usług w placówce prowadzona jest dokumentacja zbiorowa oraz indywidualna każdego uczestnika.

Dokumentacja zbiorowa zawierać będzie:

- dokumenty dotyczące organizacji świadczonych usług m.in. listy obecnych,

- dokumenty dotyczące przyjętych form i metod pracy terapeutycznej np. dzienniki zajęć.

Dokumentację indywidualną stanowią spisane rozmowy rozpoznające sytuację osoby starszej
i jej rodziny, dokumenty związane ze stanem zdrowia uczestnika, w tym m.in. kopia orzeczenia
o niepełnosprawności, indywidualny plan działania, opinie i notatki pracowników.

Standardy lokalowe placówki

W placówce zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu osób starszych.

 

Standard lokalowy w placówce:

- budynek i jego otoczenie oraz pomieszczenia placówki są pozbawione barier architektonicznych,

- w budynku zainstalowano dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- budynek i jego pomieszczenia spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 5 m²,

- zapewnia się utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia utrzymywane w odpowiednim stanie oraz przeprowadzane będę ich okresowe remonty  i konserwacje.

Placówka dysponuje pomieszczeniami pozwalającymi na realizację opisanych usług, dostosowanymi do liczby uczestników i wyposażonymi w niezbędne meble i sprzęty, w tym m.in.:

- ogólnodostępne: pokój dziennego pobytu do zajęć terapeutycznych grupowych pełniącego funkcję sali spotkań i jadalni, umożliwiającego spotykanie się uczestników, organizowanie zajęć aktywizujących i spożywanie posiłków - wyposażonego w stoły i krzesła; sali klubowej -
z biblioteczką, prasą, sprzętem RTV, komputerem, kanapami, fotelami i stolikiem; pomieszczenia do zajęć ruchowych - wyposażonego w materace, leżanki, rotory, drabinki, sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń indywidualnych; pomieszczenia do odpoczynku - z pięcioma miejscami do leżenia, pomieszczenia do terapii indywidualnej - wyposażonego w niezbędny sprzęt; szatnię dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, łazienkę z toaletami, prysznicem i umywalką, uchwytami i krzesełkiem, wydzielone miejsce na pralnię z wyposażeniem, wyposażony pokój pielęgniarski.

- pomieszczeniem kuchennym - wyposażonym w niezbędne urządzenia i naczynia umożliwiające samodzielne przygotowanie posiłków i napojów przez seniorów, w tym w ramach terapii kulinarnej oraz dystrybucję posiłków dostarczanych do placówki w ramach wyżywienia dla uczestników (pomieszczenie do wydawania posiłków będzie spełniać wymogi systemu HACCAP).

Personel placówki

Prawidłową i efektywną realizację usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco –usprawniających i wspomagających w placówce warunkować będzie zatrudnienie odpowiedniej kadry. Placówką kieruje kierownik.

 

 

Do zadań kierownika placówki należy w szczególności:

- koordynowanie działań placówki,

- nadzór nad pracą oddelegowanych do pracy w placówce pracowników,

- sporządzanie sprawozdawczości,

- ocena realizacji stanu zaspokojenia potrzeb uczestników i ich rodzin oraz skuteczności realizowanych usług,

- współpraca placówki z samorządem.

Personel w placówce:

- kieruje się zasadą poszanowania godności uczestników i ich prawa do samostanowienia,

- współpracuje z rodziną, instytucjami i organizacjami społecznymi, podmiotami leczniczymi.

 

Przedmiot i produkty projektu

Przedmiotem projektu było Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie
w wyniku dokończenia remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy
ul. Skorupki w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do prowadzenia ośrodka wsparcia.

  1. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Kompleksowy remont obejmował powierzchnię 440,17 m2 i polegał na  dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu dziennego pobytu seniorów:

a)      przebudowie ścian i stropów, nadproży, posadzek, malowanie ścian, wykonanie sztukaterii,

b)      budowie sanitariatów, windy dla osób niepełnosprawnych,

c)      wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i C.O.

Wcześniej wykonane zostały wszystkie roboty zewnętrzne.

Budynek synagogi jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-129/2005. W wyremontowanym budynku powstały pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych, zaplecze kuchenne, pralnia i pomieszczenia towarzyszące.

  1. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych dla beneficjentów ośrodka wsparcia.
  1. Nadzór inwestorski nad jakością wykonania prac.
  2. Wydatki dotyczące dokumentacji technicznej - studium wykonalności.

 

 

Wymieniona wyżej infrastruktura i wyposażenie dotyczy obiektu zarządzanego przez Miasto
i Gminę Cieszanów służą działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Beneficjentami placówki będą odbiorcy usług pomocy społecznej.