Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Roztoczański Program Rozwoju Turystyki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

              

Tytuł projektu – Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów"

 

I. Ilość, długość i rodzaj poszczególnych ścieżek:

Projekt obejmuje urządzenie (oznakowanie) czterech tras (zamkniętych pętli) rowerowych o różnych długościach prowadzonych po drogach wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

 

trasa "brązowa" - 14,8 km: Nowe Sioło (stadion) - Nowe Sioło - Dachnów (Zakarczma) - Dachnów (Obwodnica) - Cieszanów (Czereśnie) - ul. Skorupki - ul. Witosa - ul. Mickiewicza - Nowe Sioło (stadion).

trasa "żółta" - 15,5 km: Nowe Sioło (stadion) - "Trybki 1" - Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) -Kowalówka (świetlica) - Gorajec - Gorajec Osiedle - Nowe Sioło (stadion).

trasa "czerwona" -19,9 km: Nowe Sioło (stadion) - Gorajec Osiedle - Gorajec (przez wieś) - Dąbrówka -Chotylub - Chotylub (Wielki Las) - Jedlina - Nowe Sioło - Nowe Sioło (stadion),

trasa "niebieska" - 36,0 km: Nowe Sioło (stadion) -"Trybki ł" - Cieszanów (ul. Armii Krajowej) - ul. Skorupki - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów (droga Niemstów - Nowy Lubliniec) - Niemstów przez wieś -Stary Lubliniec Osiedle - Stary Lubliniec - Nowy Lubliniec przez wieś - Doliny - Gorajec - Gorajec Osiedle -Nowe Sioło (stadion).

Projektantem ścieżek rowerowych była firma: Usługi Budowlane inż. Wacław Zarembski. Lokalizacja ścieżek wynikała z konsultacji z Sołtysami, a ostateczną decyzję w tym zakresie podjął Burmistrz.

 III.          W ramach inwestycji wykonano:

 1. Ulepszenie nawierzchni na następujących odcinkach:

nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2,631 km, wartość robót: 549 787,40 zl. Nawierzchnię wykonano na trzech odcinkach: droga "Trybki 1" w Cieszanowie - 0,905 km, Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Dąbrówce) - 0,475 km, Nowe Sioło - Jedlina - 1,256 km.

utwardzenie dróg gruntowych poprzez stabilizację cementem o łącznej długości 17,510 km, wartość robót: 1 823 346,77 zł.

Utwardzenie wykonano na siedmiu odcinkach: Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Gorajcu) -

0,320 km, Dachnów (Zakarczma)^Nowe Sioło - 3,485 km, Dachnów (Obwodnica) -

Cieszanów (Czereśnie) - 3,075 km, Nowe Sioło (stadion) - Gorajec (do drogi powiatowej) -

1,870 km, Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) - 3,303 km, Doliny przez wieś - 0,510 km,

Nowy Lubliniec - Doliny - 4,947 km.

Remont nawierzchni gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczenie o łącznej długości 10,00 km, wartość robót: 119 140,26 zł.

Remont wykonano na następujących odcinkach: Kowalówka - Gorajec, Chotylub (Wielki Las) - do utwardzonej drogi leśnej, Cieszanów - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów, Doliny przez wieś (odcinek końcowy do DW 865) oraz 30 - 50 metrowe odcinki dojazdowe dróg polnych do utwardzonych ścieżek rowerowych.

2. Oznakowanie tras rowerowych wykonano na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych. Na drogach wewnętrznych oznakowanie wykonano na podstawie projektu budowlanego. Koszt oznakowania: 65 841,90 zł.

3.Punkty przystankowe zlokalizowane na trasach (zadaszona ławeczka, stojak na rowery, kosz na śmiecie, tablica informacyjna) w ilości 16 szt. - wartość: 186 545,93 zł.

4,  Obiekty infrastruktury turystycznej - kontenery socjalne w ilości 6 szt. - wartość: 623 078,03 zl.

Lokalizacja; ul. Leśna w Cieszanowie, Niemstów (teren szkoły), Stary Lubliniec Osiedle (obok stadionu sportowego), Kowalówka (teren szkoły), Chotylub (zaplecze Świetlicy remizy OSP), Dachnów (teren szkoły).

Łączny koszt robót wykonanych w 2014 roku to 3 367 240,29 zł, w tym wartość dotacji: 2 341 789,78 zl - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 W finansowaniu zadania swój udział miało także Nadleśnictwo Lubaczów, które przeznaczyło środki w wysokości 208 188,04 zł (fakturowane bezpośrednio na Nadleśnictwo), co stanowiło 50% kosztów wykonania robót na odcinku Jedlina-Nowe Sioło.

Informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie:

 

lokalizacja wniosku oraz koncepcja przebiegu tras rowerowych, ustalenie technologii: styczeń 2009r.

złożenie wniosku o dofinansowanie: marzec 2009

informacja o pozytywnej ocenie wniosku (wniosek na liście rezerwowej do finansowania): listopad 2009

informacja o zakwalifikowania wniosku do dofinansowania pod warunkiem przedstawienia aktualnych wymaganych decyzji i pozwoleń: czerwiec 2012

odrzucenie uzupełnienia wniosku i odmowa finansowania: listopad 2012

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odrzucenie wniosku: marzec 2013

rozprawa sądowa w sprawie przywrócenia finansowania: maj 2013

umowa na dofinansowanie wniosku u Urzędem Marszałkowskim: 31-12-2013

Zobowiązania wobec podmiotów współfinansujących:

utrzymanie trwałości zadania przez 5 lat po zakończeniu jego realizacji

Informacje dotyczące wykonania robót:

przetarg i podpisanie umowy na wykonanie robót: 12-03-2014

wykonanie zakresu i zakończenie robót budowlanych: 20-12-2014

okres gwarancji: 5 lat, obejmuje całość prac objętych umowa z wykonawcą.

IV.  Dalsze zamierzenia w zakresie ścieżek rowerowych:

W najbliższym okresie planuje sie wykonanie zabezpieczenia wykonanych odcinków stabilizacji gruntu cementem przed czynnikami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy nawierzchni uszczelniającej powierzchnię stabilizacji. Tecłinologia uszczelnienia będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Newralgiczne odcinki nawierzchni gruntowych planuje się ulepszyć warstwą żużla paleniskowego.

 V.  Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Cieszanów maja połączenie ze ścieżkami na terenie Gminy Horyniec-Zdrój i na terenie Gminy Narol. Gminy te były partnerami w przedmiotowym projekcie, w ramach którego oznakowano tablicami informacyjnymi 13 bunkrów i trzy miejsca rowów
przeciwczołgowych, w tym na terenie Brusna Nowego 5 bunkrów, w m. Huta Złomy 3 bunkry oraz 5 bunkrów na terenie Gminy Cieszanów. Ponadto jest połączenie ścieżki rowerowej z Gminą Lubaczów poprzez Jedlinę w kierunku na Zaluże.

Wykonane w ramach projektu ścieżki rowerowe są oznakowane jako zamknięte pętle. Istnieje połączenie tych pętli z trasami rowerowymi o charakterze ogólnopolskim (budowanymi w ramach programu Rozwoju Polski Wschodniej) poprzez drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe. Najbliższe połączenie to z Chotylubia do Brusna.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.