Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów

                                  

         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju        

  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                „Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”

Gmina Cieszanów otrzymała  dofinansowanie i realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”  w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty w wysokości 2 016 658,00 zł. pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Cieszanów zjawiska wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych oraz zapewnienie zestawów komputerowych  i dostępu do Internetu dla 19 jednostek podległych Gminie Cieszanów (szkoły, biblioteki, remizy OSP, domy kultury).

W ramach projektu powstanie radiowa sieć szerokopasmowa łącząca miejscowości Gminy Cieszanów, ok. 100 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa 30 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy. 


W dniu 17 marca 2014 r. Zarządzeniem nr 22/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  wprowadził Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie , w składzie:


1) Andrzej Szymanowski – Sekretarz - koordynator projektu,
2) Elżbieta Zarębska  - Kierownik MGOPS,
3) Agnieszka Pachla - przedstawiciel GOPS,
4) Jerzy Szajowski - przedstawiciel UMiG Cieszanów.

Od dnia 20 marca 2014 r. prowadzony jest nabór uczestników projektu.

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:

1)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej;

2)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

3)      dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

4)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.


Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:

1)      spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1-4,

2)      posiadać miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Gminy Cieszanów,

3)      nie posiadać dostępu do Internetu, a w przypadku ubiegania się o zestaw komputerowy nie posiadać komputera,

4)   zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu:
pok. nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów przy ul. Rynek 1.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
- 16 6311076 – Elżbieta Zarębska
- 16 6328665 – Andrzej Szymanowski


Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie oraz u pracownika odpowiedzialnego za stypendia socjalne dla uczniów i młodzieży uczącej się.

Należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

Zarządzenie, regulamin i załączniki można pobrać poniżej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 22/2014

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 8/2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. do Zarządzenia Nr 22/2014

Formularz zgłoszeniowy do projektu – zał. do regulaminu

Wzór zaświadczenia MGOPS – zał. 1 do formularza zgłoszeniowego

Wzór oświadczenia o dochodach – zał. 2 do formularza zgłoszeniowego

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.