Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów

Projekt „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów"

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z informatyzacją naszych codziennych czynności, władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu sprzętu i oprogramowania ułatwiające mieszkańcom kontakt z instytucjami gminnymi. Do Urzędu Marszałkowskiego jako jeden z wyjątkowych projektów został złożony wniosek na budowę systemu edukacyjnego dla wszystkich szkół w gminie oraz na opracowanie systemu informacji geograficznej czyli danych dotyczących planów przestrzennych i majątku gminnego.  Do programu złożono 29 wniosków, a Gmina Cieszanów, jako jedna z 10 podkarpackich samorządów uzyskała dofinansowanie. Przedsięwzięcie takie jest bardzo kosztowne dlatego jego realizacja jest możliwa dzięki dotacji Województwa Podkarpackiego w wysokości 954 tys. zł. Z budżetu gminy pochodzi kwota 193 tys. zł tj, ok. 16% całości projektu. Realizacja tego pomysłu jest unikalna w województwie ponieważ obejmuje kompleksowo rozwiązania problemów w dwóch ważnych dziedzinach naszej gminy. Pierwszy problem to podniesienie poziomu pracy placówek szkolnych. Od czerwca 2013 prowadzone są prace związane z wdrożeniem platformy edukacyjnej. Po przeszkoleniu niemal 100%nauczycieli otrzymało laptopy wraz z oprogramowaniem. Do połowy grudnia zostały wprowadzone dane uczniów, i rodzice otrzymali loginy i hasła umożliwiające pozyskanie informacji o swoich dzieciach w ramach e-dziennika. Od marca 2014 nauczyciele rodzice i uczniowie będą mieli dostęp do portalu edukacyjnego zawierającego programy edukacyjne, testy, prezentacje, filmy i mapy. Umożliwi to zdalną pracę z uczniem, uatrakcyjni lekcje oraz zajęcia szkolne. W połączeniu z e-dziennikiem projekt umożliwia szybkie komunikowanie nauczyciel-rodzic-uczeń. Daje on możliwość stałego wglądu do zachowania i ocen dziecka. Ma on zwiększyć zainteresowanie postępami w nauce, a w konsekwencji zaowocować podniesieniem efektów wychowania dziecka. Szkoły będą mogły realizować swoje zadania w oparciu o bardzo dobrą komunikację z rodzicami. Program ten obejmuje wszystkie szkoły w gminie niezależnie od ich wielkości dając równe szanse wszystkim dzieciom.

Drugie zagadnienie ułatwiające dostęp do informacji gminnej dotyczy Systemu Informacji Geograficznej. W ramach tego systemu opracowane są w wersji elektronicznej czyli dostępne przez internet tak istotne dokumenty planistyczne jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z dokumentów tych wynikają możliwości inwestowania i zagospodarowania gruntów na terenie gminy. W nieodległej przyszłości wszystkie gminy będą musiały wykonać takie prace. Dlatego bardzo ważne jest to, że nasza gmina jako jedna z pierwszych w województwie wykonuje takie prace i to przy wsparciu środków unijnych, ponieważ wartość takich opracowań to kwoty sięgające kilkuset tys. zł. Dodatkowo mapy internetowe mają zawierać informacje dotyczące gruntów gminnych oraz podstawowej infrastruktury technicznej. Jest to duże ułatwienie dla inwestorów poszukujących terenów pod swoją działalność. Mieszkańcy gminy będą korzystać z bardzo dużej bazy informacyjnej bez konieczności odwiedzania Urzędu Miasta i Gminy. Wszystkie wspomniane wyżej usługi dostępne będą za pośrednictwem przeglądarek internetowych bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania. Realizacja takiego programu jest efektem ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań ułatwiających życie mieszkańców naszej gminy przy wykorzystaniu środków unijnych. A jego wyjątkowość budzi zazdrość wielu sąsiadów.

 Instrukcja korzystania z dziennika elektronicznego

 Do dziennika elektronicznego można zalogować się na dwa sposoby:

  1. Wejść na stronę odpowiadającą miejscu nauki dziecka

Przedszkole Cieszanów

https://pcieszanow.eszkola24.pl

Przedszkole Dachnów

https://pdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Cieszanów

https://spcieszanow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Dachnów

https://spdachnow.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowe Sioło

https://nowesiolo.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Niemstów

https://niemstow.eszkola24.pl

Szkoła Podstawowa Kowalówka

https://kowalowka.eszkola24.pl

Szkoła podstawowa Nowy Lubliniec

https://spnowylubliniec.eszkola24.pl

Gimnazjum Cieszanów

https://gimcieszanow.eszkola24.pl

Gimnazjum Dachnów

https://pgdachnow.eszkola24.pl

Gimnazjum Nowy Lubliniec

https://pgnowylubliniec.eszkola24.pl

 

W prawym górnym roku wpisać otrzymany od wychowawcy login i hasło

 

  1. Wejść na stronę www.cieszanow.edu.pl i w prawym górnym
    w zakładce „Dziennik elektroniczny” wybrać szkołę do której uczęszcza dziecko. Ostatnią czynnością jest wpisanie loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy.
  2. Wejście do usługi GIS możliwe jest ze strony www.cieszanow.eu
    z  zakładki GIS (na tle mapy) lub wpisując w przeglądarkę  http://gis.cieszanow.eu/opegiekamap/

Tytuł projektu

 

„Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Społeczeństwo informacyjne”

Nr i nazwa działania: 3.1 „Społeczeństwo informacyjne”

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 1 147 171,80

Dofinansowanie954 416,03 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 10.05.2012 r. do dnia 28.02.2014 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanów oraz uruchomienie sześciu usług w obszarze e-edukacji świadczonych przez placówki oświatowe poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii ICT do końca roku 2014.

WYBRANE CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Wzrost liczby osób korzystających z usług on-line świadczonych przez jednostki organizacyjne
   gminy Cieszanów do poziomu 1456 osób.

- Stworzenie miejsca do prezentacji danych – centralnej bazy danych o edukacji i ofercie edukacyjnej     
  w gminie Cieszanów poprzez uruchomienie portalu informacji oświatowej.

- Stworzenie jednego systemu zarządzania informacja o postępach edukacyjnych uczniów oraz
   przekazywanie rodzicom informacji o wynikach edukacyjnych dziecka – poprzez uruchomienie
   e-dziennika dla wszystkich oddziałów.

- Podniesienia jakości usług w obszarze e-edukacji celem zminimalizowania niepowodzeń szkolnych 
  uczniów poprzez budowę wirtualnego środowiska kształcenia i pracy dzięki uruchomieniu platformy
  edukacyjnej wraz z zasobami multimedialnymi.

- Stworzenie jednolitego systemu ewidencji i udostępniania zbiorów bibliotek mieszkańcom gminy.

- Uruchomienie systemu naborowego, umożliwiającego zapisanie dziecka droga on-line do wybranego
  przedszkola lub szkoły.

- Doposażenie nauczycieli w niezbędne narzędzia ICT poprzez zakup laptopów z niezbędnym 
   oprogramowaniem.

- Stworzenie jednolitej bazy danych cyfrowych zawierających informację przestrzenną Gminy Ciesza-
  nów i jej udostępnienia poprzez siec Internet do poprzez uruchomienie portalu GIS obejmującego
   obszar gminy Cieszanów

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU obejmuje zbudowanie i wdrożenie informatycznego systemu,
w którym można wyróżnić następujące elementy:

1) zakup i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania, w ramach którego możemy wyróżnić
    następujące moduły:

   a) System e-edukacji - składający sie z 6 szt. aplikacji specjalistycznego oprogramowania
       uruchamiającego usługi elektroniczne w oświacie na poziomie gminnym: portalu informacji
       oświatowej (uruchamia usługę świadczenia kompleksowej informacji o stanie oświaty w gminie),  
       dziennika elektronicznego (usługa świadczenia informacji o postępach dziecka w nauce
       i frekwencji (e-wywiadówka i serwis sms-owy) oraz usługa dokumentowania procesu nauki),  
       platformy edukacyjnej z zasobami multimedialnymi (usługa nauczania - uczenia się oraz
       zarządzania procesem dydaktycznym w wirtualnym środowisku kształcenia), systemu
       naborowego (do przedszkoli/szkół podstawowych i gimnazjów; usługa umożliwiająca zapisanie
       dziecka do przedszkola/szkoły droga on-line ), multikatalogu bibliotecznego (usługa zamawiania
       książek on-line), oświatowego portalu prawnego (usługa świadczenia dostępu do aktualnej
       informacji o stanie prawnym w oświacie);

   b)System GIS-specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania informacja przestrzenna w gminie –
      portal GIS. Za pomocą tego portalu będą gromadzone dane informacji przestrzennej na poziomie
      lokalnym i stricte dotyczących gminy Cieszanów. Ze względu na charakter gromadzonych danych
      Portal GIS będzie uzupełniał koncepcje budowy Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
      która opiera sie o architekturę węzłów infrastruktury danych przestrzennych umiejscowionych w
      jednostkach administracyjnych różnych szczebli. Ponadto koncepcja oparta na udostępnianiu
     usług (dystrybucji map – usługa WMS) oznacza, że węzły wyższego szczebla będą pobierały dane
     ze szczebla niższego. Portal GIS uruchomiono dzięki usłudze wdrożeniowej polegającej m.in. na
     pozyskaniu danych do portalu GIS oraz instalacji i konfiguracji bazy danych oraz oprogramowania
     klasy deskop dla Portalu GIS.

2) zakup i dostawa sprzętu komputerowego – tj. 85 szt. laptopów z oprogramowaniem narzędziowym
    oraz 3 szt. serwerów wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem serwerowym oraz
    ich konfiguracja pod katem uruchamianych aplikacji. Zakup 3 szt. serwerów wynika z: określonej
    architektury infrastruktury teleinformatycznej koniecznej do uruchomienia poszczególnych aplikacji,
    zwłaszcza części oświatowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych poprzez
    poszczególne aplikacje.

    Liczba laptopów wynika z konieczności wyposażenia każdego nauczyciela w niezbędny sprzęt
    komputerowy za pomocą, którego będą mogli świadczyć e-usługi  w zakresie e - edukacji objętych
    niniejszym projektem.

 

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO.

Ze względu na zasadę „neutralności technologicznej”, która nakazuje organom samorządowym stosowanie otwartych standardów technologicznych wszędzie tam, gdzie są dostępne, w rezultacie gwarantując każdemu dostawcy technologii możliwość  stworzenia własnych rozwiązań technologicznych realizujących potrzeby JST, a każdemu obywatelowi wolny wybór najodpowiedniejszego narzędzia spośród dostępnych w obrocie rozwiązań technologicznych. Wynikiem stosowania zasady neutralności technologicznej [rezultatem a nie przesłanka] jest brak preferencji i brak dyskryminacji jakiejkolwiek technologii z jakiejkolwiek przyczyny.

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.