Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

Modernizacja sieci wodociągowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 4 257 316,21  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 980 121,34  PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

 

Tytuł projektu

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Schemat B „Zaopatrzenie w wodę”

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 4 257 316,21

Dofinansowanie2 980 121,34 zł., co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 05.10.2010 r. do dnia 30.08.2013 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój działalności turystycznej i gospodarczej w związku z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę. Zapewnienie ciągłości dostaw wody o wysokich parametrach fizyko - chemicznych i walorach konsumpcyjnych stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarki, osadnictwa i turystyki w gminie. Pobudzenie aktywności inwest.j i społecznej powinno pozytywnie wpłynąć na decyzje o podejmowaniu działalności na tym obszarze przez potencjalnych inwestorów.

Istotnym atutem gminy jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, gdyż poprawa warunków dostawy wody może związać się ze zwiększoną emisją ścieków. Gmina, między innymi w ramach ZPORR 2004-2007, rozbudowała oczyszczalnię ścieków i wybudowała sieć kanalizacyjną. Ścieki powstałe w wyniku użytkowania projektowanej sieci wodociągowej będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami ochrony środowiska.

Sieci, urządzenia technologiczne i obiekty będą spełniały wymagania przepisów środowiskowych,

budowlanych i sanitarnych.

Technicznym celem projektu było zapewnienie dostawy wody spełniającej wymogi sanitarne i jakościowe w oparciu o projektowane do rozbudowy ujęcie wody w Polance Hor. Ponadto projekt obejmuje zapoczątkowanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gm. Cieszanów wpłynie zasadniczo na poprawę atrakcyjności tego obszaru jako miejsca inwestycji gospodarczych i zamieszkania. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

- kompleksowa modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy,

- zapewnienie wysokiej jakości walorów smakowych pobieranej wody,

- zapewnienie dostępu do czystszej wody konsumpcyjnej i gospodarczej,

- promocja działań dotyczących ochrony wody, ,

- zmniejszenie zaangażowania środków finansowych samorządu na realizację inwestycji dzięki dofinansowaniu z EFRR.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

a) wykonanie nowej sieci wod. rozdzielczej i przyłączy w miejscowości Gorajec (sieć 1835mb; przyłącza 322 m),

b) przebudowa sieci wod. i przyłączy w m. Nowe Sioło (siec 4722 m; przyłącza: 3734m),
c) wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Lublińcu
   (siec: 437m; przyłącza 187m),
d) przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Lubliniec Osiedle (modernizacja
   istniejących sieci: 1764 m, przyłącza - 416 m),
e) budowę magistrali do podłączenia m. Dachnów do wodociągu w Nowym Siole (średnica
   225 mm; długość 3604 m),
f) wymianę węzłów na sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów (375 szt.) - wymieniono
   kształtki żeliwne kołnierzowe, zasuwy kołnierzowe z obudowami i skrzynkami oraz
   hydranty nadziemne,
g) wymianę studni wodomierzowych K1-K35 (34 szt. - montaż wodomierzy sprzężonych z
    odcięciem dwoma przepustnicami bezkołnierzowymi w studni z kręgów betonowych dn 1200-
    1600) i pompowni wody wraz ze studnia K3,
h) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na ujęciu wody w Polance Horynieckiej
    (2 chloratory, magnetyzer, 4 szt. pompy głębinowe),
i) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na terenie pompowni sieciowej w Nowym Siole
    (2 chloratory, magnetyzer wentylacja),
j) rozbudowę ujęcia wody Polanka Horyniecka - Brusno Nowe: wywiercenie 2 szt. studni na
  ujęciu wody w Polance Horynieckiej (w tym: wykonanie otworów rozpoznawczo -
  eksploatacyjnych metodą mechaniczno – udarowo - obrotowa; likwidacja otworów
  negatywnych; pobranie i analiza próbek gruntu i wody; filtrowanie; pomiary i obserwacje
  zwierciadła wody; wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego; wykonanie
  prac geodezyjnych; wykonanie odbudowy nowych studni R-l, R-2 (obudowy z kręgów
  betonowych, zabezpieczenia, ogrodzenie); wykonanie rurociągów tłocznych (1332 mb
  PCV) z pompami głębinowymi, które dobrane zostaną po określeniu parametrów
  hydrologicznych nowych studni; wykonanie zasilania energetycznego,
k) wykonanie dokumentacji technicznej i geologicznej dla ww. zadań.

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.