Klub HDK "Florian" w Cieszanowie

Europa ed essere Europei

PROGNOZA POGODY

MIESIĘCZNIK GMINY CIESZANÓW

IMPREZY 2017

Wyszukiwarka

” Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie”

Projekt Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, poddziałanie 6.2.2 „Infrastruktura pomocy społecznej”

 

 

Wartość całkowita projektu 886 497,20 PLN, dofinansowanie unijne 718 358,40 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a poprzez to wpływ na niwelowanie i przeciwdziałanie różnorodnym formom wykluczenia społecznego. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie możliwe było poprzez kompleksowy remont obejmujący powierzchnię 440,17 m2, który będzie polegał na dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

 

 

 

Projekt Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. „Spójność Przestrzenna i Społeczna”, działanie 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, poddziałanie 6.2.2 „Infrastruktura pomocy społecznej”

 

Wartość całkowita projektu 886 497,20 PLN, dofinansowanie unijne 718 358,40 PLN,

w tym:

- roboty budowlane 767 000,00 zł.,

- dostawy (zakup wyposażenia) 955 18,35 zł.,

- usługi (studium wykonalności i nadzór inwestorski) 23 978,85 zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a poprzez to wpływ na niwelowanie i przeciwdziałanie różnorodnym formom wykluczenia społecznego. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie możliwe było poprzez kompleksowy remont obejmujący powierzchnię 440,17 m2, który będzie polegał na dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

 

 

 

 

Wizja i plan wykorzystania infrastruktury

Stworzona w ramach projektu infrastruktura jest wykorzystywana w całości na potrzeby osób starszych poprzez uruchomienie na jej terenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów.

Zważywszy na braki w tym zakresie, nie istnieje ryzyko, że działalność w tym zakresie zostanie zaniechana. Ze względu na powszechną tendencję starzenia się społeczeństwa usługi społeczne dla osób starszych m.in. w formie ośrodków wsparcia, będą stanowiły jeden z kluczowych elementów funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego.

Informacja o możliwości i warunkach skorzystania z oferty placówki publikowana jest na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy, na stronie internetowej gminy, a także przekazana zostanie do rozpowszechnienia w lokalnej gazecie. Rekrutacja na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów prowadzona jest w wyznaczonych terminach, w formie pisemnej, a kryteria określone są na podstawie dochodów na członka rodziny i stopnia niepełnosprawności fizycznej.

 

 

 

Zakres usług świadczonych w placówce

Rodzaj i sposób świadczenia usług w placówce uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Placówka spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników placówki i ich opiekunów rodzinnych. Wachlarz usług obejmie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające.

W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych placówka zapewnia przede wszystkim możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług. Uczestnikom placówki staramy się zapewnić co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie, herbatę lub kawę (wg potrzeb) w ramach wyżywienia. Uczestnicy, w razie potrzeby, mają zapewnioną ze strony personelu pomoc przy spożywaniu posiłków. W zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych placówka zapewnia także udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie.

 

W zakresie usług aktywizująco-usprawniających placówka zapewnia organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Działalność w zakresie usług aktywizująco – usprawniających ma na celu wielokierunkowe działania prowadzące do usprawnienia psychicznego i fizycznego uczestnika. Zajęcia w placówce odbywają się w formie:

- indywidualnej pracy terapeutycznej, podczas której uczestnik wykonuje zadania przygotowane specjalnie dla niego,

- zajęć grupowych, podczas których wszyscy uczestnicy lub ich grupa poddawani są takim samym oddziaływaniom lub wykonują te same zadania.

Do aktywizacji i usprawniania uczestników są wykorzystywane np. następujące formy terapii zajęciowej i ruchowej:

- arteterapia - zajęcia mające na celu usprawnienie manualne (np. klejenie, rysowanie, nawijanie włóczki), usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. wyszywanie, robótki ręczne), pobudzenie zainteresowań i zagospodarowanie czasu wolnego (np. zajęcia z wykorzystaniem różnych sztuk i technik plastycznych m.in. malarstwo, tkactwo, prace z masą solną, decoupage, kolaż, papieroplastyka, ceramika, rękodzieło, pracownia krawiecka);

- muzykoterapia - terapia polegająca na wykorzystaniu muzyki lub jej elementów do celów terapeutycznych: np. zajęcia relaksacyjne, rytmiczne, emisja głosu, nauka piosenek, zajęcia
z wykorzystaniem instrumentów, słuchanie muzyki połączone z dyskusją na temat jej treści
i przekazu. Zajęcia muzykoterapeutyczne pozytywnie wpływają na nastrój, stan emocjonalny, zaburzenia zachowania oraz interakcje społeczne uczestników, uczą relaksacji wiążącej się
z obniżeniem napięcia mięśniowego, prowadzą do poprawy wydolności oddechowo - krążeniowej, psychicznej i ruchowej uczestników;

- biblioterapia - terapia z wykorzystaniem książek, publikacji literackich, poezji, ale również bieżącej prasy. Zajęcia odbywać się będą poprzez głośne czytanie powieści, prasy i dyskusję na temat wysłuchanej treści. Celem tego oddziaływania terapeutycznego jest poprawa pamięci, rozwijanie zainteresowań uczestników, wyrabianie nowego spojrzenia na świat, przeżywania
i zachowania;

- choreoterapia - terapia za pomocą tańca i ruchu. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie między innymi poprzez tańce i zabawy ruchowe. Celem zajęć jest wzrost sprawności fizycznej i ruchowej, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii, wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu;

- terapia kulinarna – zajęcia, podczas których uczestnicy wspólnie przygotowują potrawy (np. dania ciepłe, sałatki, ciasta) i wspólnie degustują. Celem tych zajęć jest propagowanie zdrowego odżywiania wśród seniorów, zmiana złych nawyków żywieniowych, przedstawienie ciekawych
i smacznych propozycji żywienia, a także stworzenie możliwości do współpracy w grupie, wzmocnienia więzi;

- terapia reminiscencyjna - terapia polegająca na odwoływaniu się do przeżyć z przeszłości. Terapia ta poza oddziaływaniem na procesy poznawcze, wpływa również na poprawę pamięci, nastrój, usprawnienie zdolności komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej;

- terapia informatyczna – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowania osób starszych komputerem, nabycie umiejętności korzystania z Internetu oraz zaznajomienie z możliwościami jakie dają nowoczesne nośniki informacji. Zajęcia te pozwalają na eliminowanie wykluczenia cyfrowego osób starszych, jednocześnie dając im możliwość ciągłego dokształcania się;

- terapia rozrywkowa – zajęcia z wykorzystaniem gier stolikowych (zajęcia z wykorzystaniem gier stolikowych (np. warcaby, karty), gier logicznych (np. rebusy, kalambury), gier zręcznościowych (rzuty do tarczy, bierki), zabaw ruchowych (np. rzutki, bule, ćwiczenia z piłką, rzucanie do celu woreczkami). Celem zajęć jest usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych i sprawności ruchowej uczestników oraz wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych;

- ergoterapia - terapia, która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy i ruchu. Ta forma umożliwia zainteresowanym realizowanie się w zakresie wykonywania drobnych prac użytecznych na rzecz placówki (np. porządkowanie szaf z materiałami, grabienie trawy, liści
w ogródku, itp.) i innych uczestników. Celem prowadzonej w placówce ergoterapii jest zwiększenie poczucia przydatności seniorów, wzrost sprawności psychofizycznej, usprawnienie manualne oraz pogłębienie relacji interpersonalnych;

- terapia ruchowa i kinezyterapia - realizowana jest poprzez organizację ćwiczeń ogólnousprawniających, mających na celu poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia uczestników. Prowadzona jest m.in. w postaci gimnastyki ogólnousprawniającej, zajęć sportowych, spacerów, marszów z kijkami, prowadzeniu instruktaży ćwiczeń na salce gimnastycznej z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętów i urządzeń (np. rowerki rehabilitacyjne, rotory), organizowaniu ćwiczeń w ramach kinezyterapii (np. ćwiczeń oddechowych.

Wyżej wymienione usługi są realizowane w odniesieniu do zapotrzebowania poszczególnych uczestników.

Dodatkowo, placówka umożliwia uczestnikom udział w imprezach integracyjnych i rekreacyjno -turystycznych. W ramach tej grupy usług placówka realizuje potrzeby kulturalne uczestników, organizuje obchody świąt, uroczystości okazjonalnych wynikających z tradycji i obyczajów, zapewnia uczestnikom udział w inicjatywach wzmacniających solidarność międzypokoleniową  i integrację ze środowiskiem lokalnym.

 

Realizacja usług wspomagających polega na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu
i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Działania wspomagające rodzinę osoby starszej mają wymiar co najmniej indywidualny i będą polegać na współpracy z rodziną
w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywaniu instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i nawiązywaniu kontaktów z współuczestnikami, przeprowadzaniu rozmów wspierających, udzielaniu wskazówek i informacji pomagających opiekunom rodzinnym w opiece nad seniorem. Placówka w ramach realizacji usług wspomagających udziela wsparcia psychologicznego oraz wskazuje uczestnikom i ich rodzinom możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, w tym będzie motywować ich do podjęcia aktywności i uczestnictwa w zajęciach, imprezach organizowanych poza placówką.

 

Do działań fakultatywnych realizowanych w tym obszarze należeć będą także:

- kontakty z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym reprezentowanie interesów podopiecznych,

- pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpraca ze służbami medycznymi, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności i w innych niezbędnych sprawach w obszarze zdrowia uczestnika,

- pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw, w szczególności osobom samotnym,

- fakultatywnie wsparcie rodzin może mieć charakter grupowy w formie organizacji grup wsparcia, prelekcji i szkoleń dla opiekunów.

Zakres usług świadczonych w placówce

Placówka działa na podstawie regulaminu ustalanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie, w ramach którego funkcjonuje. Regulamin placówki określa między innymi:

- nazwę i miejsce jej prowadzenia,

- cele i zadania oraz sposób ich realizacji, w tym ofertę usług oraz oddziaływań terapeutycznych,

- liczbę uczestników,

- warunki przyjmowania uczestników,

- usługi w placówce.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze (z wyjątkiem okresu przeprowadzania prac remontowych lub sytuacji awaryjnych), co najmniej 8 godzin dziennie,
w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Pobyt w placówce jest częściowo płatny. Niewielka część kosztów finansowana będzie przez osoby korzystające z oferty usług opiekuńczych placówki. Chodzi tu o częściowe finansowanie wyżywienia oraz kosztów dowożenia do i z zajęć w obiekcie dla osób, które zadeklarują korzystanie z obiadu i dowożenia. Usługi kateringowe i dowozu świadczone są przez firmy zewnętrzne.

 

Dostosowanie oferty placówki w zakresie dostępności czasowej do potrzeb podopiecznych jest istotne z punktu widzenia skutecznego wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych.

Liczba uczestników objętych wsparciem placówki będzie dostosowana do lokalnych potrzeb oraz uwarunkowana koniecznością zapewnienia określonej bazy lokalowej i spełnienia standardów
w zakresie organizacji przestrzeni i zatrudnienia personelu. W pierwszej fazie funkcjonowania placówki wsparciem objętych jest 15 osób starszych.

Indywidualne plany działania

Placówka realizuje usługi społeczne w oparciu o indywidualne plany działania. Zadanie ich określenia oraz ustalenie zakresu świadczonych usług należy do pracowników merytorycznych placówki, tj. w szczególności:

- opracowywanie diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników,

- ustalenie form i metod pracy,

- opracowywanie indywidualnych planów działania i ich okresowa ocena.

Przy sporządzaniu indywidualnego planu działania uwzględniany będzie w szczególności: wiek, sytuacja rodzinna, dochodowa, zdrowotna, informacja o możliwościach psychofizycznych uczestnika oraz informacja na temat możliwości samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania przy wsparciu rodziny i gminy. W indywidualnych planach działania określone będą działania krótkoterminowe i długoterminowe do realizacji i modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji uczestnika. Nie rzadziej niż co pół roku następować będzie podsumowanie i ocena sposobu ich realizacji poprzez:

 1. Analizę podejmowanych działań wobec uczestnika:

- czy korzysta z opieki i wsparcia w zależności od potrzeb i stanu zdrowia,

- czy posiada wiedzę na temat swojego stanu zdrowia i podejmuje działania w zakresie jego ochrony i leczenia,

- czy posiada zdolności do czynności w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji,

- czy może liczyć na pomoc i wsparcie rodziny.

 1. Analizę podejmowanych działań wobec rodziny lub opiekunów uczestnika:

- czy rodzina zna podstawowe zasady opieki i pielęgnacji osoby starszej,

- czy posiada wiedzę na temat zmian psychofizycznych zachodzących w procesie starzenia się organizmu.

W celu dokumentowania świadczonych usług w placówce prowadzona jest dokumentacja zbiorowa oraz indywidualna każdego uczestnika.

Dokumentacja zbiorowa zawierać będzie:

- dokumenty dotyczące organizacji świadczonych usług m.in. listy obecnych,

- dokumenty dotyczące przyjętych form i metod pracy terapeutycznej np. dzienniki zajęć.

Dokumentację indywidualną stanowią spisane rozmowy rozpoznające sytuację osoby starszej
i jej rodziny, dokumenty związane ze stanem zdrowia uczestnika, w tym m.in. kopia orzeczenia
o niepełnosprawności, indywidualny plan działania, opinie i notatki pracowników.

Standardy lokalowe placówki

W placówce zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu osób starszych.

 

Standard lokalowy w placówce:

- budynek i jego otoczenie oraz pomieszczenia placówki są pozbawione barier architektonicznych,

- w budynku zainstalowano dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- budynek i jego pomieszczenia spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 5 m²,

- zapewnia się utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia utrzymywane w odpowiednim stanie oraz przeprowadzane będę ich okresowe remonty  i konserwacje.

Placówka dysponuje pomieszczeniami pozwalającymi na realizację opisanych usług, dostosowanymi do liczby uczestników i wyposażonymi w niezbędne meble i sprzęty, w tym m.in.:

- ogólnodostępne: pokój dziennego pobytu do zajęć terapeutycznych grupowych pełniącego funkcję sali spotkań i jadalni, umożliwiającego spotykanie się uczestników, organizowanie zajęć aktywizujących i spożywanie posiłków - wyposażonego w stoły i krzesła; sali klubowej -
z biblioteczką, prasą, sprzętem RTV, komputerem, kanapami, fotelami i stolikiem; pomieszczenia do zajęć ruchowych - wyposażonego w materace, leżanki, rotory, drabinki, sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń indywidualnych; pomieszczenia do odpoczynku - z pięcioma miejscami do leżenia, pomieszczenia do terapii indywidualnej - wyposażonego w niezbędny sprzęt; szatnię dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami, łazienkę z toaletami, prysznicem i umywalką, uchwytami i krzesełkiem, wydzielone miejsce na pralnię z wyposażeniem, wyposażony pokój pielęgniarski.

- pomieszczeniem kuchennym - wyposażonym w niezbędne urządzenia i naczynia umożliwiające samodzielne przygotowanie posiłków i napojów przez seniorów, w tym w ramach terapii kulinarnej oraz dystrybucję posiłków dostarczanych do placówki w ramach wyżywienia dla uczestników (pomieszczenie do wydawania posiłków będzie spełniać wymogi systemu HACCAP).

Personel placówki

Prawidłową i efektywną realizację usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco –usprawniających i wspomagających w placówce warunkować będzie zatrudnienie odpowiedniej kadry. Placówką kieruje kierownik.

 

 

Do zadań kierownika placówki należy w szczególności:

- koordynowanie działań placówki,

- nadzór nad pracą oddelegowanych do pracy w placówce pracowników,

- sporządzanie sprawozdawczości,

- ocena realizacji stanu zaspokojenia potrzeb uczestników i ich rodzin oraz skuteczności realizowanych usług,

- współpraca placówki z samorządem.

Personel w placówce:

- kieruje się zasadą poszanowania godności uczestników i ich prawa do samostanowienia,

- współpracuje z rodziną, instytucjami i organizacjami społecznymi, podmiotami leczniczymi.

 

Przedmiot i produkty projektu

Przedmiotem projektu było Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie
w wyniku dokończenia remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy
ul. Skorupki w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do prowadzenia ośrodka wsparcia.

 1. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Kompleksowy remont obejmował powierzchnię 440,17 m2 i polegał na  dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu dziennego pobytu seniorów:

a)      przebudowie ścian i stropów, nadproży, posadzek, malowanie ścian, wykonanie sztukaterii,

b)      budowie sanitariatów, windy dla osób niepełnosprawnych,

c)      wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i C.O.

Wcześniej wykonane zostały wszystkie roboty zewnętrzne.

Budynek synagogi jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-129/2005. W wyremontowanym budynku powstały pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych, zaplecze kuchenne, pralnia i pomieszczenia towarzyszące.

 1. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych dla beneficjentów ośrodka wsparcia.
 1. Nadzór inwestorski nad jakością wykonania prac.
 2. Wydatki dotyczące dokumentacji technicznej - studium wykonalności.

 

 

Wymieniona wyżej infrastruktura i wyposażenie dotyczy obiektu zarządzanego przez Miasto
i Gminę Cieszanów służą działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Beneficjentami placówki będą odbiorcy usług pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja sieci wodociągowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 4 257 316,21  PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 980 121,34  PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

 

Tytuł projektu

 

„Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

 

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Schemat B „Zaopatrzenie w wodę”

 

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 4 257 316,21

Dofinansowanie2 980 121,34 zł., co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

 

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 05.10.2010 r. do dnia 30.08.2013 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój działalności turystycznej i gospodarczej w związku z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę. Zapewnienie ciągłości dostaw wody o wysokich parametrach fizyko - chemicznych i walorach konsumpcyjnych stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarki, osadnictwa i turystyki w gminie. Pobudzenie aktywności inwest.j i społecznej powinno pozytywnie wpłynąć na decyzje o podejmowaniu działalności na tym obszarze przez potencjalnych inwestorów.

Istotnym atutem gminy jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, gdyż poprawa warunków dostawy wody może związać się ze zwiększoną emisją ścieków. Gmina, między innymi w ramach ZPORR 2004-2007, rozbudowała oczyszczalnię ścieków i wybudowała sieć kanalizacyjną. Ścieki powstałe w wyniku użytkowania projektowanej sieci wodociągowej będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami ochrony środowiska.

Sieci, urządzenia technologiczne i obiekty będą spełniały wymagania przepisów środowiskowych,

budowlanych i sanitarnych.

Technicznym celem projektu było zapewnienie dostawy wody spełniającej wymogi sanitarne i jakościowe w oparciu o projektowane do rozbudowy ujęcie wody w Polance Hor. Ponadto projekt obejmuje zapoczątkowanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy.

Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w Gm. Cieszanów wpłynie zasadniczo na poprawę atrakcyjności tego obszaru jako miejsca inwestycji gospodarczych i zamieszkania. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

- kompleksowa modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę Gminy,

- zapewnienie wysokiej jakości walorów smakowych pobieranej wody,

- zapewnienie dostępu do czystszej wody konsumpcyjnej i gospodarczej,

- promocja działań dotyczących ochrony wody, ,

- zmniejszenie zaangażowania środków finansowych samorządu na realizację inwestycji dzięki dofinansowaniu z EFRR.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

 

a) wykonanie nowej sieci wod. rozdzielczej i przyłączy w miejscowości Gorajec (sieć 1835mb; przyłącza 322 m),

b) przebudowa sieci wod. i przyłączy w m. Nowe Sioło (siec 4722 m; przyłącza: 3734m),
c) wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Lublińcu
   (siec: 437m; przyłącza 187m),
d) przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Lubliniec Osiedle (modernizacja
   istniejących sieci: 1764 m, przyłącza - 416 m),
e) budowę magistrali do podłączenia m. Dachnów do wodociągu w Nowym Siole (średnica
   225 mm; długość 3604 m),
f) wymianę węzłów na sieci wodociągowej w Gminie Cieszanów (375 szt.) - wymieniono
   kształtki żeliwne kołnierzowe, zasuwy kołnierzowe z obudowami i skrzynkami oraz
   hydranty nadziemne,
g) wymianę studni wodomierzowych K1-K35 (34 szt. - montaż wodomierzy sprzężonych z
    odcięciem dwoma przepustnicami bezkołnierzowymi w studni z kręgów betonowych dn 1200-
    1600) i pompowni wody wraz ze studnia K3,
h) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na ujęciu wody w Polance Horynieckiej
    (2 chloratory, magnetyzer, 4 szt. pompy głębinowe),
i) wymianę oraz montaż nowych urządzeń na terenie pompowni sieciowej w Nowym Siole
    (2 chloratory, magnetyzer wentylacja),
j) rozbudowę ujęcia wody Polanka Horyniecka - Brusno Nowe: wywiercenie 2 szt. studni na
  ujęciu wody w Polance Horynieckiej (w tym: wykonanie otworów rozpoznawczo -
  eksploatacyjnych metodą mechaniczno – udarowo - obrotowa; likwidacja otworów
  negatywnych; pobranie i analiza próbek gruntu i wody; filtrowanie; pomiary i obserwacje
  zwierciadła wody; wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego; wykonanie
  prac geodezyjnych; wykonanie odbudowy nowych studni R-l, R-2 (obudowy z kręgów
  betonowych, zabezpieczenia, ogrodzenie); wykonanie rurociągów tłocznych (1332 mb
  PCV) z pompami głębinowymi, które dobrane zostaną po określeniu parametrów
  hydrologicznych nowych studni; wykonanie zasilania energetycznego,
k) wykonanie dokumentacji technicznej i geologicznej dla ww. zadań.

 

Roztoczański Program Rozwoju Turystyki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

              

Tytuł projektu – Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów"

 

I. Ilość, długość i rodzaj poszczególnych ścieżek:

Projekt obejmuje urządzenie (oznakowanie) czterech tras (zamkniętych pętli) rowerowych o różnych długościach prowadzonych po drogach wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

 

trasa "brązowa" - 14,8 km: Nowe Sioło (stadion) - Nowe Sioło - Dachnów (Zakarczma) - Dachnów (Obwodnica) - Cieszanów (Czereśnie) - ul. Skorupki - ul. Witosa - ul. Mickiewicza - Nowe Sioło (stadion).

trasa "żółta" - 15,5 km: Nowe Sioło (stadion) - "Trybki 1" - Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) -Kowalówka (świetlica) - Gorajec - Gorajec Osiedle - Nowe Sioło (stadion).

trasa "czerwona" -19,9 km: Nowe Sioło (stadion) - Gorajec Osiedle - Gorajec (przez wieś) - Dąbrówka -Chotylub - Chotylub (Wielki Las) - Jedlina - Nowe Sioło - Nowe Sioło (stadion),

trasa "niebieska" - 36,0 km: Nowe Sioło (stadion) -"Trybki ł" - Cieszanów (ul. Armii Krajowej) - ul. Skorupki - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów (droga Niemstów - Nowy Lubliniec) - Niemstów przez wieś -Stary Lubliniec Osiedle - Stary Lubliniec - Nowy Lubliniec przez wieś - Doliny - Gorajec - Gorajec Osiedle -Nowe Sioło (stadion).

Projektantem ścieżek rowerowych była firma: Usługi Budowlane inż. Wacław Zarembski. Lokalizacja ścieżek wynikała z konsultacji z Sołtysami, a ostateczną decyzję w tym zakresie podjął Burmistrz.

 III.          W ramach inwestycji wykonano:

 1. Ulepszenie nawierzchni na następujących odcinkach:

nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 2,631 km, wartość robót: 549 787,40 zl. Nawierzchnię wykonano na trzech odcinkach: droga "Trybki 1" w Cieszanowie - 0,905 km, Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Dąbrówce) - 0,475 km, Nowe Sioło - Jedlina - 1,256 km.

utwardzenie dróg gruntowych poprzez stabilizację cementem o łącznej długości 17,510 km, wartość robót: 1 823 346,77 zł.

Utwardzenie wykonano na siedmiu odcinkach: Gorajec - Dąbrówka (odcinek w Gorajcu) -

0,320 km, Dachnów (Zakarczma)^Nowe Sioło - 3,485 km, Dachnów (Obwodnica) -

Cieszanów (Czereśnie) - 3,075 km, Nowe Sioło (stadion) - Gorajec (do drogi powiatowej) -

1,870 km, Cieszanów (Oś. AK) - Żuków (Kosobudy) - 3,303 km, Doliny przez wieś - 0,510 km,

Nowy Lubliniec - Doliny - 4,947 km.

Remont nawierzchni gruntowych poprzez profilowanie i zagęszczenie o łącznej długości 10,00 km, wartość robót: 119 140,26 zł.

Remont wykonano na następujących odcinkach: Kowalówka - Gorajec, Chotylub (Wielki Las) - do utwardzonej drogi leśnej, Cieszanów - Folwarki (Niedbalica) - Niemstów, Doliny przez wieś (odcinek końcowy do DW 865) oraz 30 - 50 metrowe odcinki dojazdowe dróg polnych do utwardzonych ścieżek rowerowych.

2. Oznakowanie tras rowerowych wykonano na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych. Na drogach wewnętrznych oznakowanie wykonano na podstawie projektu budowlanego. Koszt oznakowania: 65 841,90 zł.

3.Punkty przystankowe zlokalizowane na trasach (zadaszona ławeczka, stojak na rowery, kosz na śmiecie, tablica informacyjna) w ilości 16 szt. - wartość: 186 545,93 zł.

4,  Obiekty infrastruktury turystycznej - kontenery socjalne w ilości 6 szt. - wartość: 623 078,03 zl.

Lokalizacja; ul. Leśna w Cieszanowie, Niemstów (teren szkoły), Stary Lubliniec Osiedle (obok stadionu sportowego), Kowalówka (teren szkoły), Chotylub (zaplecze Świetlicy remizy OSP), Dachnów (teren szkoły).

Łączny koszt robót wykonanych w 2014 roku to 3 367 240,29 zł, w tym wartość dotacji: 2 341 789,78 zl - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 W finansowaniu zadania swój udział miało także Nadleśnictwo Lubaczów, które przeznaczyło środki w wysokości 208 188,04 zł (fakturowane bezpośrednio na Nadleśnictwo), co stanowiło 50% kosztów wykonania robót na odcinku Jedlina-Nowe Sioło.

Informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie:

 

lokalizacja wniosku oraz koncepcja przebiegu tras rowerowych, ustalenie technologii: styczeń 2009r.

złożenie wniosku o dofinansowanie: marzec 2009

informacja o pozytywnej ocenie wniosku (wniosek na liście rezerwowej do finansowania): listopad 2009

informacja o zakwalifikowania wniosku do dofinansowania pod warunkiem przedstawienia aktualnych wymaganych decyzji i pozwoleń: czerwiec 2012

odrzucenie uzupełnienia wniosku i odmowa finansowania: listopad 2012

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odrzucenie wniosku: marzec 2013

rozprawa sądowa w sprawie przywrócenia finansowania: maj 2013

umowa na dofinansowanie wniosku u Urzędem Marszałkowskim: 31-12-2013

Zobowiązania wobec podmiotów współfinansujących:

utrzymanie trwałości zadania przez 5 lat po zakończeniu jego realizacji

Informacje dotyczące wykonania robót:

przetarg i podpisanie umowy na wykonanie robót: 12-03-2014

wykonanie zakresu i zakończenie robót budowlanych: 20-12-2014

okres gwarancji: 5 lat, obejmuje całość prac objętych umowa z wykonawcą.

IV.  Dalsze zamierzenia w zakresie ścieżek rowerowych:

W najbliższym okresie planuje sie wykonanie zabezpieczenia wykonanych odcinków stabilizacji gruntu cementem przed czynnikami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy nawierzchni uszczelniającej powierzchnię stabilizacji. Tecłinologia uszczelnienia będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Newralgiczne odcinki nawierzchni gruntowych planuje się ulepszyć warstwą żużla paleniskowego.

 V.  Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Cieszanów maja połączenie ze ścieżkami na terenie Gminy Horyniec-Zdrój i na terenie Gminy Narol. Gminy te były partnerami w przedmiotowym projekcie, w ramach którego oznakowano tablicami informacyjnymi 13 bunkrów i trzy miejsca rowów
przeciwczołgowych, w tym na terenie Brusna Nowego 5 bunkrów, w m. Huta Złomy 3 bunkry oraz 5 bunkrów na terenie Gminy Cieszanów. Ponadto jest połączenie ścieżki rowerowej z Gminą Lubaczów poprzez Jedlinę w kierunku na Zaluże.

Wykonane w ramach projektu ścieżki rowerowe są oznakowane jako zamknięte pętle. Istnieje połączenie tych pętli z trasami rowerowymi o charakterze ogólnopolskim (budowanymi w ramach programu Rozwoju Polski Wschodniej) poprzez drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe. Najbliższe połączenie to z Chotylubia do Brusna.

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

 

 „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola  namiotowe  i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów”

Całkowita wartość projektu – 3 383 558,24 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  2 224 155,35   PLN

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

  

www.cieszanow.eu                                                           www.rpo.podkarpackie.pl 

Świetlica wiejska w Nowym Lublincu

Zadanie pn. ”Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem”

 

W dniu 30.11.2010r. Gmina Cieszanów złożyła wniosek o dofinansowanie operacji p.n. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem” objętej działaniem 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 5 maj 2011r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy.

Prace Budowlane rozpoczęto 5.09.2011 i zakończono 25.10.2011r., a odbioru robót dokonano w dniu 4.11.2011r .

W ramach operacji pn. Przebudowa budynku OSP w Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem” zrealizowane zostały następujące zadania:

 • dobudowa pozioma budynku od strony pd. zach. o konstrukcji tradycyjnej
 • przebudowa budynku,
 •  wykonanie instalacji: wew. wodno – kanalizacyjnej, wewnętrznej gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania.
 • wykonanie prac zewnętrznych(chodniki)
 • urządzenie zieleni przy budynku świetlicy.

W wyniku przeprowadzonych prac powstały pomieszczenia:

 - korytarz umożliwiający wejście do świetlicy o pow. 3,13m2,

- pomieszczenie świetlicy wiejskiej, pełniące funkcje publiczne, społeczno – kulturalne o pow.58,96m2,

- zaplecze składające się z: pomieszczenia socjalnego o pow. 22,66m2 i magazynu podręcznego o pow.7,23m2

- sanitariaty dla mężczyzn i kobiet o pow. 6,23m2

Po rozbudowie budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, wolno stojący z dachem dwuspadowym

- pow. zabudowy - 202,68 m2

- pow. użytkowa - 169,02m2

- kubatura - 992,00m3

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów

                                  

         Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju        

  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

                „Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”

Gmina Cieszanów otrzymała  dofinansowanie i realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów”  w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty w wysokości 2 016 658,00 zł. pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Cieszanów zjawiska wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych, dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych oraz zapewnienie zestawów komputerowych  i dostępu do Internetu dla 19 jednostek podległych Gminie Cieszanów (szkoły, biblioteki, remizy OSP, domy kultury).

W ramach projektu powstanie radiowa sieć szerokopasmowa łącząca miejscowości Gminy Cieszanów, ok. 100 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa 30 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy. 


W dniu 17 marca 2014 r. Zarządzeniem nr 22/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  wprowadził Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Cieszanów” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie , w składzie:


1) Andrzej Szymanowski – Sekretarz - koordynator projektu,
2) Elżbieta Zarębska  - Kierownik MGOPS,
3) Agnieszka Pachla - przedstawiciel GOPS,
4) Jerzy Szajowski - przedstawiciel UMiG Cieszanów.

Od dnia 20 marca 2014 r. prowadzony jest nabór uczestników projektu.

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:

1)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej;

2)      gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

3)      dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

4)      osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.


Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:

1)      spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1-4,

2)      posiadać miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Gminy Cieszanów,

3)      nie posiadać dostępu do Internetu, a w przypadku ubiegania się o zestaw komputerowy nie posiadać komputera,

4)   zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu:
pok. nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów przy ul. Rynek 1.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
- 16 6311076 – Elżbieta Zarębska
- 16 6328665 – Andrzej Szymanowski


Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie oraz u pracownika odpowiedzialnego za stypendia socjalne dla uczniów i młodzieży uczącej się.

Należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie.

Zarządzenie, regulamin i załączniki można pobrać poniżej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 22/2014

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Nr 8/2015

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. do Zarządzenia Nr 22/2014

Formularz zgłoszeniowy do projektu – zał. do regulaminu

Wzór zaświadczenia MGOPS – zał. 1 do formularza zgłoszeniowego

Wzór oświadczenia o dochodach – zał. 2 do formularza zgłoszeniowego

 

 

Inwestycje ze środków UE

EUROPE FOR CITIZENS

ZBIÓRKA ODPADÓW

TRASY SCIEŻEK ROWEROWYCH

Wojska Obrony Terytorialnej

Galeria

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.